Monitorowanie jakości wody i pary przez 24 h na dobę

Zapobieganie korozji i wytrącaniu się osadów w obiegu wodno-parowym bloku energetycznego

W obiektach energetyki zawodowej i w elektrociepłowniach przemysłowych, ciągła analiza parametrów jakościowych wody i pary jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia ochrony przed korozją elementów kotłów oraz rurociągów. Pozwala zabezpieczyć turbinę parową przed wytrącaniem osadów na łopatkach wirników, jak również chronić przed zarastaniem pozostałe elementy systemu cieplnego.
Endress+Hauser Polska dostarcza kompletne systemy poboru i przygotowania próbki, wraz z układami pomiarowymi Memosens, oraz analizatorami wymaganych zanieczyszczeń (SiO2, Na+, PO4(3-) i inne), zapewniając elastyczność i dostosowanie do potrzeb danego obiektu.

Modułowe systemy SWAS do poboru, chłodzenia i analizy próbek pary i wody

Modułowy system analizy SWAS zapewnia analizę parametrów jakościowych wody i pary niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy bloku energetycznego. Próbki do analizy pobierane z obiegu wodno-parowego, przesyłane są trasami impulsowymi na panel kondycjonowania, gdzie podlegają chłodzeniu, redukcji i stabilizacji ciśnienia oraz regulacji przepływu. Schłodzona próbka podawana jest na komory pomiarowe czujników parametrów fizykochemicznych: pH, przewodność właściwa, stężenie rozpuszczonego tlenu oraz do analizatorów, głównie krzemionki, sodu i fosforanów. Systemy zapewniają również oddzielny ręczny pobór próbki do analiz laboratoryjnych.

 • Zastosowanie technologii cyfrowej Memosens gwarantuje łatwe wzorcowanie, ciągłą diagnostykę i predykcyjną obsługę układów analitycznych

 • Wielokanałowe przetworniki pomiarowe Liquiline umożliwiają pomiar wszystkich parametrów fizykochemicznych przy wykorzystaniu jednego przetwornika

 • Pomiar przewodności właściwej bespośredniej, przewodności kwasowej za kolumną kationitową oraz różnicowej dla wyznaczania wartości pH metodą obliczeniową

 • Skalowalne wyposażenie układów kondycjonowania próbki, zależnie od ciśnienia i temperatury wody i pary w danym punkcie pomiarowym

 • Zgodność z miedzynarodowymi wtycznymi VGB dla poboru i kondycjonowania próbek, a także metod wyznaczania poszczególnych parametrów jakościowych wody zasilającej, wody kotłowej i pary

Inteligentne systemy analityczne dla zapobiegania korozji i wytrącaniu osadów

Schemat procesu w obwodzie pary wodnej ©Endress+Hauser

Przykładowe parametry jakościowe monitorowane w obiegu wodno -parowym: wartość pH, stężenie krzemionki, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz przewodność właściwa

Zastosowania

Inteligentny czujnik Memosens do pomiaru pH w obiegu wodno-parowym

Monitorowanie pH w kotle, w celu uniknięcia korozji systemu

Odpowiednia wartość odczynu pH w wodzie zasilającej kotła, skojarzona z odpowiednim reżimem tlenowym i niską przewodnością, jest warunkiem utrzymywania optymalnych warunków zapobiegania korozji tlenowej w obiegu wodno-parowym. W energetyce zawodowej, najpopularniejsze są 2 tryby pracy bloku w zależności od stosowanego poziomu pH: reżim alkaliczny oraz amoniakalno-tlenowy. W obiektach o mniejszej mocy stosuje się też reżim neutralny. Dla każdego z nich, nasze rozwiązania zawierają inteligentne czujniki pH Memosens, z wbudowanym pierścieniem solnym, gwarantujące niezawodny i trwały pomiar pH wodzie nieprzewodzącej.

Panel analizy instrumentalnej w obiegu wodno-parowym z chłodnicą i pojedyńczym odcięciem od procesu.

Kontrola śladowych zawartości krzemionki dla zabezpieczenia turbiny

W warunkach wysokiego ciśnienia, krzemionka obecna w wodzie kotłowej jest unoszona z parą, powodując wytrącanie się osadów na powierzchniach rurek wodnych kotłów i na łopatkach turbin. Osady krzemianów wywołują lokalne przegrzania powierzchni tych elementów, prowadzące do ich uszkodzeń. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy bloku, zawartość krzemionki musi być kontrolowana zarówno w wodzie zasilającej, w parze nasyconej i przegrzanej, jak również w wodzie uzupełniającej obieg wodno-parowy. Nasze analizatory umożliwiają ciągłe monitorowanie wybranych punktów obiegu, co pozwala na uniknięcie kosztownych remontów w obrębie kotła i turbozespołu.

Pomiar stężenia tlenu w obiegu wodno-parowym

Monitorowanie śladowych stężeń tlenu rozpuszczonego w wodzie

Tlen w obiegu wodno-parowym powinien być obecny w ilościach śladowych (ppb), a jego dokładna zawartość jest związana z obowiązującym reżimem chemicznym pracy bloku. Szczególnie w trybie pracy alkalicznej, woda zasilająca zostaje praktycznie całkowicie odtleniona poprzez odgazowanie oraz dozowanie odpowiednich środków chemicznych. Sterowanie tym procesem wymaga dokładnej kontroli stężenia tlenu w wodzie i parze w wybranych punktach obiegu. Technologia Memosens zastosowana w czujnikach tlenu w połączeniu z przetwornikiem Liquiline umożliwia niezawodne wzorcowanie w laboratorium, ułatwia obsługę i wydłuża dyspozycyjność punktu pomiarowego.

Czujnikii pomiaru przewodności w obiegu wodno-parowym

Wykryj zmiany przewodności, które mogą powodować skalowanie

Pomiar przewodności właściwej wody czystej jest podstawową miarą jej odsolenia, i tym samym, jest podstawowym kryterium oceny ryzyka korozji i wytrącania się osadów w obiegu wodno-parowym. Woda uzupełniająca obieg kotłowy powinna być praktycznie całkowicie zdemineralizowana. Wahania przewodności elektrolitycznej pozwalają wykryć pojawienie się nieszczelności, skutkujących zanieczyszczeniami wody i pary substancjami stałymi lub przedostawaniem się powietrza do obiegu. Przewodność właściwa wody zasilającej jest również wskaźnikiem stanu jej odgazowania. Do pomiaru przewodności wody i pary oferujemy wieloparametrowe przetworniki Liquiline:

 • współpracują z inteligentnymi czujnikami przewodności Memosens, umożliwiającymi niezależną kalibrację i diagnostykę czujnika w laboratorium

 • w zastosowaniu z kolumną kationitową, pozwalają określić przewodność kwasową lub różnicową, lub obliczeniowo wyznaczyć wartości pH

 • kompaktowe przetworniki wielokanałowe, proste w obsłudze i montażu w szafkach i na panelach pomiarowych

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Inteligentne oprzyrządowanie zapobiega nieplanowanym przestojom i skraca czas obsługi. W układach poboru i analizy próbek wody i pary (SWAS) zastosowane są wyłącznie komponenty najwyższej jakości, w pełni integralne z wymaganiami dla obiegów wodno-parowych. Układy mają przejrzystą konstrukcję ułatwiającą montaż i uruchomienie, są przyjazne w obsłudze. Dzięki modułowej budowie mogą być bez trudności dopasowane do wymagań metrologicznych i warunków zabudowy na każdej instalacji.

 • 50 %

  krótszy czas obsługi, dzięki inteligentnym czujnikom Memosens zainstalowanym w układach pomiarowych

 • 3250 USD

  dodatkowych oszczędności co 26 min w typowej instalacji bloku gazowo-parowego 500 MW dzięki analizie przewodnosci w procesie odgazowania wody.

 • 50%

  oszczędność czasu dzięki zintegrowaniu przetworników pomiarowych Liquiline w układach automatyki