Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Polityka ochrony prywatności

Status: 16 maja 2022 r

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa poniżej o danych osobowych, które zbieramy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i ewentualnie, gdy otrzymują Państwo promocyjne e-maile, o celach, do których wykorzystujemy te dane oraz o tym, w jaki sposób wykorzystujemy je do optymalizacji naszych usług dla Państwa. Zastrzegamy sobie prawo do opublikowania w uzupełnieniu do niniejszej polityki prywatności lokalnie odbiegających od niej postanowień; w przypadku konfliktu pierwszeństwo mają te pierwsze.

A. Informacje ogólne

1. Osoba odpowiedzialna, inspektor ochrony danych

Informacje dotyczące firmy odpowiedzialnej za przetwarzanie danych oraz, w stosownych przypadkach, inspektora ochrony danych, a także właściwego organu nadzorczego można znaleźć w dolnej części niniejszej strony internetowej lub w jej górnej części w zakładce "Informacja o ochronie danych", chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej

2. Rodzaj przetwarzanych danych

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych bez zgody użytkownika. Użytkownik sam decyduje, czy chce ujawnić nam te dane, czy nie, na przykład w kontekście rejestracji lub pobierania plików. Dane osobowe użytkownika są nam potrzebne do przetworzenia zapytania lub do zapewnienia użytkownikowi dostępu do specjalnych informacji lub ofert. Dane te to m.in.:

 • Dane inwentaryzacyjne/dane CRM (np. nazwiska, adresy, historia klienta, statystyki klienta)

 • Dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów)

 • Dane konta (login, PW # hash)

 • Dane kontraktowe (np. oferty, zamówienia, przedmiot umowy, kategoria klienta)

 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)

 • Dane dotyczące zawartości (np. wprowadzony tekst, zdjęcia, filmy)

 • Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie zawartością, czas dostępu)

 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)

O tym, jakie dane przetwarzamy w poszczególnych przypadkach, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej, dowiedzą się Państwo z niniejszej polityki prywatności.  

3. Kategoria osób, których to dotyczy

Nasza strona internetowa jest skierowana do odwiedzających i użytkowników tejże, jak również w stosownych przypadkach oferty online, w tym funkcjonalności e-commerce dla naszych klientów. W związku z tym przetwarzamy dane dotyczące następujących grup osób:

 • Odwiedzający i użytkownicy strony internetowej oraz oferowanych na niej usług online

 • Klienci, strony zainteresowane i partnerzy biznesowi

 • Subskrybenci biuletynu

 • Inni partnerzy w komunikacji

4. Twoje prawa

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest objęte RODO, przysługują Państwu następujące prawa, w przeciwnym razie obowiązują przepisy prawne mające zastosowanie do przetwarzania danych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do nas jako administratora danych. Jeśli chcieliby Państwo dochodzić swoich praw lub uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z nami lub z naszym specjalistą ds. ochrony danych:

a) Prawa zgodnie z art. 15 i nast. RODO

Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe; jeżeli tak jest, mają Państwo prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO. W określonych warunkach prawnych mają Państwo prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do otrzymania podanych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych) zgodnie z art. 20 RODO, o ile przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur i opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1a lub art. 9 ust. 2a lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO.

b) Wycofanie zgody zgodnie z art. 7 (3) RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Proszę pamiętać, że odwołanie jest skuteczne tylko w odniesieniu do przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem.

c) Prawo do odwołania

Mają Państwo możliwość zwrócenia się do nas lub do organu nadzorczego ds. ochrony danych ze skargą (art. 77 RODO). Informacje na temat przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych oraz, w razie potrzeby, pełnomocnika ds. ochrony danych, jak również właściwego organu nadzorczego można znaleźć na tej stronie internetowej.

d) Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Oprócz powyższych praw, mają Państwo prawo do sprzeciwu w następujący sposób:

(1) Prawo do sprzeciwu w poszczególnych przypadkach: Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.

Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

(2) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych: W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych dla tych celów.

5. Ogólne informacje o przekazywaniu danych stronom trzecim

(1) Poza przypadkami opisanymi w niniejszej polityce prywatności i o ile nie jest to inaczej uregulowane w dodatkowych politykach prywatności, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim ani w inny sposób rozpowszechniane bez Państwa wyraźnej zgody.

(2) W ramach odpowiedzialności spółki Endress+Hauser dostęp do Państwa danych mają te biura, które potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub do ochrony uzasadnionych interesów. Ponadto, spółki powiązane z Grupą Endress+Hauser, jak również zatrudnieni przez nas usługodawcy i pełnomocnicy oraz urzędy lub osoby trzecie, mogą otrzymywać dane do tych celów.

Usługodawcy, podwykonawcy i inne podmioty, którym zlecamy usługi, są umownie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

(3) W ramach hostingu naszej strony internetowej Państwa dane przetwarzane przez nas są przetwarzane przez dostawcę Amazon Web Services, Inc. działającego w naszym imieniu na podstawie umowy o przetwarzaniu danych.

(4) Przetwarzanie wysyłki e-maili promocyjnych odbywa się za pomocą usług i systemów informatycznych zewnętrznego usługodawcy Oracle (Eloqua), któremu zleciliśmy to w ramach umowy o przetwarzaniu danych. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć poniżej.

(5) Aby móc dostarczać Państwu ukierunkowane informacje i porady dotyczące produktów, my lub dostawcy usług mogą w naszym imieniu korzystać z narzędzi analizy sieciowej, w szczególności z technologii śledzenia. Umożliwiają one komunikację w oparciu o potrzeby i reklamę. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć poniżej.

6. Transfer do państw trzecich

(1) Dane są przekazywane za granicę tylko w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności, o ile jest to niezbędne do realizacji Państwa zamówień, jest wymagane przez prawo (np. obowiązki sprawozdawcze zgodnie z prawem podatkowym), w przypadku gdy udzielili nam Państwo zgody lub w ramach umowy o przetwarzaniu danych.

Ponadto przekazujemy dane do przedsiębiorstw powiązanych w celu ochrony uzasadnionych interesów. W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych.

(2) W zakresie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) obowiązują dodatkowo następujące zasady: Przekazywanie danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich) odbywa się wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych, np. poprzez specjalne gwarancje, takie jak decyzja Komisji UE stwierdzająca, że poziom ochrony danych jest zasadniczo równoważny z UE (np. w przypadku Szwajcarii) lub przestrzeganie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. standardowe klauzule umowne UE).

7. Bezpieczeństwo

(1) Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (dla UE zgodnie z art. 24, 32 RODO), aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Nasi pracownicy i wszystkie osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych i do poufnego traktowania danych osobowych.

(2) Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytane przez strony trzecie.

8. Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców; strony te nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Starannie sprawdzamy zawartość innych stron internetowych przed umieszczeniem ich linków na naszych stronach. W ten sposób zapewniamy, że umieszczamy linki tylko do stron, które przestrzegają tych samych wysokich standardów ochrony danych, co Endress+Hauser.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych stron internetowych. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa przez treści pochodzące od stron trzecich, natychmiast usuniemy te treści lub link.

9. Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli stanie się to konieczne ze względu na rozwój techniczny lub zmiany prawne. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również naszą politykę prywatności. Prosimy zatem zwrócić uwagę na aktualną wersję naszej polityki prywatności.

B. Odwiedzanie naszych stron internetowych

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej, kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe.

1. Cel przetwarzania danych

Używamy Państwa danych osobowych do następujących celów:

 • W celu udostępnienia strony internetowej i oferty online, jej funkcji i treści.

 • Do tworzenia i zarządzania Państwa osobistym kontem klienta.

 • Aby zidentyfikować Państwa jako kontrahenta.

 • Do realizacji Państwa zakupów online. Dotyczy to Państwa zamówień i zwrotów zakupów dokonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzania płatności, powiadomień o statusie dostawy i ewentualnych problemów z dostawą. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji lub w przypadku praw gwarancyjnych.

 • Do odpowiadania na prośby o kontakt i komunikowania się z użytkownikami.

 • Do rozpatrywania spraw serwisowych.

 • W celu dochodzenia, egzekwowania, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi i sporami prawnymi oraz w celu wykrywania, badania i zapobiegania przestępstwom.

 • Dla środków bezpieczeństwa.

 • Do pomiaru zasięgu.

 • Dla celów marketingu bezpośredniego, np. w formie promocyjnego e-maila lub reklamy pocztowej.

2. Mój Endress+Hauser

2.1 Rejestracja do portalu klienta Mój Endress+Hauser

Rejestracja na naszej stronie internetowej jest wymagana, aby móc korzystać z portalu Mój Endress+Hauser. W trakcie rejestracji przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, jak również wygenerowane przez Państwa hasło.

Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może zostać zainicjowane np. poprzez wysłanie wiadomości na opisaną powyżej opcję kontaktu lub poprzez e-mail. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest wypełnianie zobowiązań umownych (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. b) RODO.

Jako zarejestrowany klient mogą Państwo uzyskać dostęp do swojego profilu i przeglądać swoje zamówienia, jak również korzystać z innych usług i funkcjonalności opisanych poniżej.

2.2 Korzystanie z funkcjonalności e-commerce

2.2.1 Zamawianie produktów

W przypadku zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Dane obowiązkowe wymagane do realizacji umów (nazwisko i adres) są zaznaczone oddzielnie, pozostałe dane są dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest wypełnianie zobowiązań umownych (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. b) RODO.

2.2.2 Elektroniczne procesy zamawiania i płatności

(1) Po tym, jak zdecydują się Państwo na dokonanie zakupu jako klient lub gość, zbieramy następujące dane w celu realizacji zamówienia: imię i nazwisko, nazwa firmy, dane komunikacyjne, adres, ewentualnie adres dostawy.

Płatności dokonywane są przelewem bankowym po otrzymaniu naszej faktury. W wyjątkowych przypadkach może być wymagana zaliczka. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych dotyczących zamówień i płatności jest wypełnienie zobowiązań umownych (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. b) RODO.

(2) Państwa dane adresowe, płatnicze i dotyczące zamówienia będą przechowywane przez okres obowiązywania obowiązku przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, czyli przez dziesięć lat od zakończenia umowy, a następnie zostaną usunięte, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych dłużej lub ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia prawnych obowiązków archiwizacyjnych i retencji klienta jest wypełnienie zobowiązań prawnych (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. c) RODO.

2.2.3 Przekazywanie danych w ramach zlecenia

Przetwarzamy podane przez Państwa dane w celu realizacji Państwa zamówienia. W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie transportowej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. Podstawą prawną przekazania tych danych osobowych jest wypełnienie zobowiązań umownych (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. b) RODO).

Nasi usługodawcy mogą przetwarzać lub wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w celu, w jakim zostały im one przekazane. O ile dane są przekazywane zewnętrznym usługodawcom, podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

2.3  Portal oprogramowania (Software portal)

Elektroniczny portal oprogramowania (www.software-products.endress.com) jest prowadzony na całym świecie przez Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 79576 Weil am Rhein, Niemcy, jako centralne centrum przetwarzania danych Grupy Endress+Hauser dla wszystkich spółek zależnych i stowarzyszonych Grupy Endress+Hauser, które licencjonują i udostępniają oprogramowanie klientom za pośrednictwem tego portalu.

Aby móc korzystać z portalu oprogramowania, muszą się Państwo zarejestrować, a dane osobowe zebrane podczas rejestracji będą przetwarzane (patrz wyżej).

W trakcie zarządzania oprogramowaniem wymagane do tego celu dane (dotyczące komputera, oprogramowania i osoby rejestrującej) są również gromadzone, przekazywane, przechowywane, łączone i przetwarzane podczas całego cyklu życia (np. rejestracja i aktywacja).

Dane te są przekazywane specjalistom ds. wsparcia cyklu życia oprogramowania w ramach Grupy Endress+Hauser, przeglądane i wykorzystywane w celu ciągłego rozwoju i ulepszania oprogramowania i usług. Podstawą prawną do tego jest nasz uzasadniony interes (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO.

Korzystając z portalu oprogramowania, potwierdzają Państwo również, że korzystają lub zamierzają korzystać z oprogramowania Endress+Hauser oraz że będą Państwo samodzielnie zarządzać wykorzystywanym oprogramowaniem przez cały cykl jego życia.

2.4 Usługi

W naszym dziale Usług oraz za pośrednictwem formularzy kontaktowych mogą Państwo zgłaszać przypadki serwisowe dotyczące Państwa produktów Endress+Hauser oraz przeglądać status rozpatrywania bieżących spraw serwisowych. Dane wprowadzone w ramach zgłoszenia, jak również późniejsza komunikacja, która odbywa się w ramach rozpatrywania sprawy, zostaną zapisane. Pola obowiązkowe są oznaczone. Zakres przechowywanych danych zależy od podanych przez Państwa informacji.

Przetwarzamy Państwa dane w celu analizy i usunięcia zgłoszonego przypadku serwisowego. Proszę pamiętać, że dane osobowe podane w trakcie zgłaszania sprawy serwisowej mogą być przeglądane przez innych członków Państwa organizacji. Ponadto wyżej wymienione informacje mogą być przekazywane spółkom powiązanym Grupy Endress+Hauser w celu realizacji zlecenia serwisowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnianie zobowiązań umownych (dla UE art. 6 ust. 1lit.b) RODO.

Wyszukiwane zapytania wprowadzone przez użytkownika (np. artykuły merytoryczne już wyszukiwane) mogą być oceniane w celu zapewnienia użytkownikowi lepszego i szybszego wsparcia w bieżącej sprawie wsparcia. Wyszukiwane hasła są również oceniane anonimowo, aby stale poprawiać jakość naszej bazy wiedzy. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (dla UE art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

3. Formularze kontaktowe

(1) W różnych miejscach na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość wprowadzenia swoich danych osobowych w celu skontaktowania się z nami lub pozostawienia nam swojej opinii. Odpowiednie obowiązkowe informacje zostały przez nas wyraźnie oznaczone. Bez nich nie będziemy w stanie zapewnić Państwu żądanej usługi. W momencie wprowadzania danych zapisujemy te informacje, jak również Państwa adres IP oraz czas (datę i godzinę) wprowadzenia danych.

(2) W przypadku przetwarzania danych, podczas procesu składania wniosku następuje odniesienie do niniejszej polityki prywatności. Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem będą przechowywane. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia zapytania.

(3) Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w ramach korzystania z formularza kontaktowego lub w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest nasz uzasadniony interes (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO) lub wypełnienia zobowiązań umownych (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. b) RODO), jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy.

(4) Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania nadużyciom w formularzu kontaktowym oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

(5) Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego i przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

4. Udostępnianie strony internetowej i plików dziennika systemowego

(1) W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. jeżeli nie rejestrują się Państwo ani w inny sposób nie przekazują nam informacji, zbieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną w UE jest art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO):

 • Adres IP

 • Data i godzina złożenia wniosku

 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

 • Treść wniosku (konkretna strona)

 • Kod statusu dostępu/HTTP

 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku

 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie

 • Przeglądarka, jak również język i wersja oprogramowania przeglądarki

 • System operacyjny i jego interfejs

(2) Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane po zakończeniu użytkowania. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że poszczególne dane o okolicznościach osobistych lub faktycznych nie mogą być już przyporządkowane do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub mogą być przyporządkowane jedynie z nieproporcjonalnie dużym nakładem pracy.

5. Pliki cookie

Oprócz wspomnianych powyżej danych z plików logowania, podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Szczegółowy przegląd używanych plików cookie i czasu ich przechowywania znajdą Państwo tutaj.

C. Promocyjna komunikacja e-mailowa & usługi analityki internetowej

1. Promocyjna komunikacja mailowa

1.1 Rejestracja w celu otrzymywania e-maili

(1) Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszą promocyjną korespondencję e-mailową, za pomocą której będziemy regularnie informować Państwa o nowościach, np. dotyczących naszych produktów.

(2) Nasze promocyjne wiadomości e-mail będą wysyłane do Państwa wyłącznie na podstawie Państwa aktywnej zgody (opt-in) oraz, jeśli to konieczne, po dodatkowym potwierdzeniu Państwa adresu e-mail (double opt-in). Jeżeli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu 14 dni, rejestracja nie zostanie uznana za kompletną i nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych promocyjnych wiadomości e-mail.

Ponadto przechowujemy Państwa adresy IP wykorzystywane do rejestracji i potwierdzenia oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest umożliwienie udowodnienia Państwa rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych. Po potwierdzeniu przez Państwa adresu e-mail przechowujemy go w celu wysyłania Państwu promocyjnych wiadomości e-mail.

(3) Podstawą prawną dla wyżej wymienionych operacji przetwarzania danych w kontekście promocyjnej komunikacji mailowej jest Państwa zgoda (w przypadku UE art. 6 paragraf 1 lit. a) RODO).

(4) Jeżeli nie życzą sobie Państwo dłużej otrzymywać od nas promocyjnych wiadomości e-mail, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, np. klikając w link podany w każdej wiadomości e-mail.

1.2 Promocyjna komunikacja mailowa po zakupie produktu

(1) Jeśli dokonali Państwo zakupu produktów, oprogramowania lub usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, możemy wysyłać Państwu nasze promocyjne wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Państwa w momencie zakupu, nawet jeśli wcześniej nie zapisali się Państwo na otrzymywanie wiadomości e-mail. Dotyczy to promocyjnych wiadomości e-mail reklamujących produkty podobne do tych, które zakupili Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej.

(2) W tym celu ten adres e-mail jest przechowywany w naszej bazie danych. Aby udowodnić zasadność wysłania promocyjnej wiadomości e-mail, zapisujemy również Państwa adres IP użyty do zakupu oraz czas zakupu.

(3) Podstawą prawną dla powyższych operacji przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest bezpośrednia reklama naszych produktów wśród naszych klientów, jak również Państwa zainteresowanie ofertami i promocjami.

(4) Jeżeli nie życzą sobie Państwo dłużej otrzymywać od nas promocyjnych wiadomości e-mail, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, np. klikając w link podany w każdej wiadomości e-mail.

1.3 Usługodawca w zakresie wysyłania e-maili promocyjnych

(1) Do optymalnej komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy Oracle Eloqua Marketing Automation. Serwery znajdują się w UE. W zakresie usług wsparcia i administracji nie można wykluczyć w pojedynczych przypadkach, że poszczególni pracownicy usługodawców spoza UE mogą mieć dostęp do danych użytkownika również w ramach umownego świadczenia usług, przy czym zawsze zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

(2) Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Oracle Eloqua Marketing Automation można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Oracle

1.4 Analiza e-maili promocyjnych

(1) Zwracamy uwagę na to, że oceniamy zachowania odbiorców naszej promocyjnej komunikacji e-mailowej, o ile złożyli Państwo odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody. W tym celu wysyłane e-maile zawierają tzw. web beacons lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi. W celu dokonania analizy, łączymy zebrane dane lub ich części oraz sygnały nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem.

Linki otrzymane w promocyjnych wiadomościach e-mail również zawierają ten identyfikator. Z uzyskanych w ten sposób danych tworzymy profil użytkownika, aby lepiej dopasować promocyjną komunikację e-mailową do Państwa zainteresowań. W ten sposób rejestrujemy, kiedy czytają Państwo nasze e-maile, które linki Państwo w nich klikają i na tej podstawie wnioskujemy o Państwa osobistych zainteresowaniach. Możemy powiązać te dane z działaniami podjętymi przez Państwa na naszej stronie internetowej.

(2) Podstawą prawną dla opisanej powyżej oceny jest Państwa zgoda (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. a) RODO), którą mogą nam Państwo dobrowolnie przekazać w ramach rejestracji do promocyjnej komunikacji mailowej.

(3) W przypadku wysyłania promocyjnej komunikacji e-mailowej po dokonaniu zakupu bez oddzielnej rejestracji do komunikacji e-mailowej i zadeklarowanej zgody, podstawą prawną dla opisanego powyżej śledzenia jest uzasadniony interes (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych w kontekście śledzenia jest potrzeba lepszego dostosowania naszych promocyjnych wiadomości e-mail do zainteresowań naszych klientów.

(4) W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić śledzeniu opisanemu powyżej, rezygnując z subskrypcji promocyjnych wiadomości e-mail.

2. Analityka internetowa i reklama

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie statystyki internetowej "Map Intelligence (Webtrekk Analytics)" firmy Mapp c/o Webtrekk GmbH z siedzibą w Niemczech do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z niniejszej strony internetowej oraz do odpowiedniej optymalizacji oferty. Map Intelligence (Webtrekk Analytics) rejestruje użycie w sposób anonimowy lub pseudonimowy. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem. Podstawą prawną do tego jest nasz uzasadniony interes (dla UE Art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO).

(2) Więcej informacji o Map Intelligence (Webtrekk Analytics) można znaleźć w polityce prywatności Webtrekk: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads i Google Conversion Tracking

1) Ta strona korzysta z Google Ads, internetowego programu reklamowego firmy Google Inc. z siedzibą w USA. W ramach Google Ads stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Informacje uzyskane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. W ten sposób dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy zidentyfikować Państwa osobiście.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda (w UE art. 6 paragraf. 1 lit. a) RODO). Mają Państwo możliwość zapobiegania temu w przyszłości poprzez ustawienie opt-out cookie: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Tag Manager

(1) Ta strona wykorzystuje Google Tag Manager jako część Google Ads i Google Conversion Tracking. Tagi to małe fragmenty kodu na naszej stronie internetowej, które są wykorzystywane m.in. do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających, śledzenia wpływu reklamy online i kanałów społecznościowych, stosowania remarketingu i marketingu ukierunkowanego oraz testowania i optymalizacji strony internetowej.

Narzędzie to uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda (w UE art. 6 paragraf. 1 lit. a) RODO).

(2) Dalsze informacje na temat Google Tag Manger można znaleźć w polityce prywatności Google: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Remarketing dynamiczny Google

(1) Korzystamy również z aplikacji Google Remarketing. Umożliwia nam to wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, gdy kontynuują Państwo korzystanie z Internetu, w oparciu o strony internetowe i oferty, które Państwo odwiedzili lub z których skorzystali na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje pliki cookie do rozpoznawania Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych oraz do kierowania do Państwa reklam opartych na zainteresowaniach.

(2) Zgodnie z własnymi oświadczeniami, Google nie łączy danych zebranych w ramach remarketingu z Państwa danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. W szczególności, według Google, w remarketingu stosuje się pseudonimizację. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda (w UE art. 6 paragraf. 1 lit. a) RODO).

(3) Więcej informacji na temat remarketingu dynamicznego Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation and LinkedIn Matched Audiences

(1) W kontekście pozyskiwania nowych klientów korzystamy z usług "LinkedIn Lead Generation" i "LinkedIn Matched Audiences" firmy LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, aby móc precyzyjniej docierać do zainteresowanych osób.

(2) LinkedIn Lead Generation to formularz, który umożliwia reklamę w sieci społecznościowej LinkedIn (treści sponsorowane). Jeśli są Państwo członkami platformy LinkedIn, LinkedIn może przypisać wywołanie takich formularzy do Państwa profilu na LinkedIn.

(3) Jako członek LinkedIn mogą Państwo przekazać nam swój adres e-mail lub inne informacje o użytkowniku za pośrednictwem wyżej wymienionych formularzy. Podstawą prawną do korzystania z LinkedIn Lead Generation jest nasz uzasadniony interes (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO). Mają Państwo możliwość zapobiegania temu w przyszłości poprzez ustawienie opt-out cookie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences to usługa, która umożliwia nam wyświetlanie Państwu na stronach internetowych sieci LinkedIn ukierunkowanych reklam dotyczących naszych ofert. W tym celu, w ramach tzw. retargetingu kontaktowego, baza danych LinkedIn jest dopasowywana do danych kontaktowych przekazywanych przez Endress+Hauser do LinkedIn.

(5) Powyższe dopasowanie i reklamę na LinkedIn przeprowadzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu (dla UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO). Mają Państwo możliwość uniemożliwienia przetwarzania danych poprzez zmianę ustawień w Państwa profilu LinkedIn. Odpowiednie zmiany można wprowadzić w punkcie "Interakcja z firmami", który znajduje się w Państwa ustawieniach w obszarze "Dane do wyświetlania" w punkcie "Ustawienia reklam".

(6) Więcej informacji na temat ochrony danych w przypadku LinkedIn Lead Generation i LinkedIn Matched Audiences można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) Korzystamy z Tealium iQ Tag Management, usługi świadczonej przez Tealium Inc. z siedzibą w USA. Tealium iQ Tag Management umożliwia nam integrację usług wymienionych w niniejszej polityce prywatności poprzez implementację innych plików cookie i znaczników. Ponadto umożliwia nam to zintegrowanie menedżera zgody ("cookie banner"). Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (w UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO).

(2) Aby uzyskać więcej informacji na temat Tealium iQ Tag Management, proszę zapoznać się z polityką prywatności Tealium: https://tealium.com/privacy/

2.7 Automatyzacja marketingu Oracle Eloqua

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation to narzędzie do analizy sieciowej firmy Oracle Corp. z siedzibą w USA. Oracle Eloqua Marketing Automation może wykorzystywać pliki cookie oraz tzw. technologie web beacon i podobnie jak inne narzędzia analizy internetowej, zbiera od Państwa pewne dane dotyczące użytkowania. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rozdziale Pliki cookie.

(2) O ile Państwo jako użytkownik nie podali na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem żadnych danych osobowych (np. w przypadku zgody na otrzymywanie naszych wiadomości pocztą elektroniczną, przy wypełnianiu formularza do pobrania), Oracle Eloqua Marketing Automation służy nam tylko do tych samych celów, co Map Intelligence (Webtrekk Analytics).

W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (w UE art. 6 paragraf. 1 lit. f) RODO). Zebrane dane wykorzystujemy dalej tylko wtedy, gdy aktywnie podają Państwo dane osobowe i złożyli odpowiednią deklarację zgody. W tym przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa zgoda (w UE art. 6 paragraf. 1 lit. a) RODO).

(3) Więcej informacji na temat Oracle Eloqua Marketing Automation znajdą Państwo na stronie: Polityka prywatności Oracle

2.8 Hotjar

(1) Hotjar jest narzędziem analizy internetowej dostarczanym przez Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie, które wykorzystujemy, aby lepiej zrozumieć Państwa potrzeby oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenia na naszej stronie internetowej. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników oraz o ich urządzeniach końcowych. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rozdziale Pliki cookie.

(2) Podstawą prawną dla wyżej wymienionego przetwarzania danych jest Państwa zgoda (w UE art. 6 paragraf. 1 lit. a) RODO).

(3) Dalsze informacje na temat Hotjar można znaleźć w polityce prywatności Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy