Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ochrona danych

Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i okazałeś zainteresowanie naszą firmą i produktami. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, przekazujemy Ci następujące informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową oraz, w stosownych przypadkach, gdy wysyłamy reklamowe wiadomości e-mail, podajemy cele, dla których wykorzystujemy te dane oraz w jaki sposób wykorzystujemy je do optymalizacji naszych usług dla Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania różnych przepisów na szczeblu lokalnym. Uzupełniają one niniejszą Politykę prywatności i mają pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu.

A. Informacje ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny i inspektor ochrony danych

Na niniejszej stronie internetowej można znaleźć informacje o firmie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, w stosownych przypadkach inspektorze ochrony danych oraz odpowiednim organie regulacyjnym.

2. Rodzaj przetwarzanych danych, cel i podstawa prawna

Bez Twojej zgody nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Sam decydujesz czy chcesz ujawnić nam te dane, na przykład podczas rejestracji lub podczas pobierania materiałów. Potrzebujemy twoich danych osobowych, aby obsłużyć twoje żądanie lub dać ci dostęp do określonych informacji lub usług. Te dane zawierają takie informacje jak:

 • Dane magazynowe (np. dane podstawowe klienta, takie jak nazwy i adresy)

 • Dane kontaktowe (np. e-mail i numery telefonów)

 • Dane treści (np. wprowadzony tekst, zdjęcia, filmy)

 • Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu)

 • Metadane / dane komunikacyjne (np. Informacje o urządzeniu i adresy IP)

Niniejsza Polityka prywatności dostarczy Ci informacji o tym, jakie dane przetwarzamy w każdym konkretnym przypadku, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej.

3. Kategoria osoby, której dane dotyczą

Nasza strona internetowa jest skierowana do odwiedzających i użytkowników strony oraz usług online, w tym, w stosownych przypadkach, funkcji e-commerce oferowanych naszym Klientom. W związku z tym przetwarzamy dane następujących grup osób:

 • Odwiedzający i użytkownicy strony oraz usług online

 • Klienci, zainteresowane strony i partnerzy biznesowi

4. Twoje prawa

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wchodzi w zakres RODO, posiadasz opisane niżej prawa, w przeciwnym razie obowiązują przepisy ustawowe dotyczące przetwarzania. Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą, zgodnie z definicją RODO. W związku z tym masz opisane niżej prawa w stosunku do nas, jako podmiotu odpowiedzialnego. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych:

a) Prawa zgodnie z art. 15 i nast. RODO

(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać potwierdzenia od podmiotu odpowiedzialnego, czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to osoba ta ma prawo do informacji o tych danych oraz do szczegółów określonych w art. 15 RODO.

Pod pewnymi warunkami ustawowymi masz prawo do sprostowania na podstawie art.16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO oraz prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO.

Ponadto masz prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych) zgodnie z art.20 RODO, pod warunkiem że przetwarzanie jest zautomatyzowane i oparte na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1a lub Art. 9 ust. 2a lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO.

b) Cofnięcie zgody zgodnie z art. 7 ust.3 RODO

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę, której nam udzieliłeś, na przetwarzanie danych osobowych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody ma skutek wyłącznie w przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

c) Prawo do złożenia reklamacji

Masz możliwość przesłania skargi do nas lub do organu regulacyjnego ochrony danych (art. 77 RODO). Na tej stronie internetowej można znaleźć informacje o firmie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, w stosownych przypadkach inspektorze ochrony danych oraz odpowiednim organie regulacyjnym.

d) Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Oprócz wyżej wymienionych praw masz prawo do sprzeciwu w następujący sposób:

(1) Prawo do wniesienia sprzeciwu w poszczególnych przypadkach: Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); obejmuje to wszelkie profilowanie na podstawie tego przepisu, zgodnie z definicją w art. 4 ust.4 RODO.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wniesiesz sprzeciw, chyba że będziemy w stanie przedstawić uzasadnione powody, które przeważają nad twoimi interesami, prawami i swobodami, chyba że przetwarzanie jest wykorzystywane do celów zapewnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

(2) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych: W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiego marketingu; obejmuje to profilowanie, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu ukierunkowanemu na marketing bezpośredni, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w takich celach.

5. Informacje ogólne (ujawnianie danych stronom trzecim)

(1) Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, ujawniane ani w żaden inny sposób rozpowszechniane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności.

(2) Endress+Hauser to firma odpowiedzialna dlatego osoby, które potrzebują Twoich danych w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych i ustawowych lub ochrony uzasadnionych interesów, mają do nich dostęp. Ponadto firmy powiązane z grupą Endress+Hauser, usługodawcy i pomocnicy zatrudnieni przez nas oraz władze publiczne lub osoby trzecie mogą otrzymywać dane do takich celów.

Upoważnieni przez nas usługodawcy i firmy itp. są zobowiązani umową do przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych.

(3) W ramach hostingu naszej witryny Twoje dane będą przetwarzane przez dostawcę Amazon Web Services, Inc. pracującego dla nas na podstawie umowy o przetwarzaniu.

(4) Usługi i systemy informatyczne zewnętrznych dostawców usług Eloqua i Inxmail, którym zleciliśmy przetwarzanie, wykorzystywane są do wysyłania reklamowych wiadomości e-mail. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

(5) Aby dostarczać Ci dopasowane informacje i porady na temat produktów, my lub usługodawcy działający w naszym imieniu, możemy korzystać z narzędzi do analityki internetowej, w szczególności technologii śledzenia. Umożliwiają one dostosowanie komunikacji i reklamy do twoich wymagań. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

6. Bezpieczeństwo

(1) Wprowadziliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (zgodnie z art. 24 i art. 32 RODO dla UE) w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych i poufnego traktowania danych osobowych.

(2) Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. To, czy połączenie jest szyfrowane, czy nie możesz rozpoznać po zmianie adresu strony z „http://” na „https://” oraz po pojawieniu się symbolu kłódki w pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które do nas przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

7. Zmiany w naszych postanowieniach dotyczących prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych środkach bezpieczeństwa i ochrony danych w niezbędnym zakresie w związku z postępem technologicznym lub zmianami prawa. W takich przypadkach zmienimy również odpowiednio naszą Politykę prywatności. Dlatego proszę brać pod uwagę najnowszą wersję naszej Polityki prywatności.

B. Odwiedzanie naszej strony internetowej

Chcemy przekazać Ci następujące informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, cel ich przetwarzania i podstawę prawną.

1. Cel przetwarzania

Używamy twoich danych osobowych do następujących celów:

 • Udostępnianie strony internetowej i usług online, jej funkcjonalności i treści.

 • Aby utworzyć osobiste konto klienta i zarządzać nim.

 • Aby zidentyfikować Cię jako partnera umownego.

 • Aby przetworzyć zakupy online. Obejmują one zamówienia i zwroty za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie płatności, powiadomienia dotyczące statusu dostawy i wszelkich problemów z dostawą. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obsługi reklamacji lub jeśli masz uprawnienia gwarancyjne.

 • Do odpowiadania na prośby o kontakt i komunikowania się z użytkownikami.

 • Do dochodzenia, egzekwowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i sporów prawnych oraz do wykrywania, rozwiązywania i zapobiegania przestępstwom.

 • Dla środków bezpieczeństwa.

 • Do badania zasięgu.

 • Do celów marketingu bezpośredniego, np. w formie e-maili reklamowych lub materiałów wysyłanych pocztą tradycyjną.

 • Do celów organizacji i przeprowadzania webinariów oraz szkoleń.

2. Udostępnianie strony internetowej i plików dziennika

(1) Jeśli korzystasz ze strony wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie zarejestrujesz się ani nie wyślesz do nas informacji w żaden inny sposób, będziemy gromadzić tylko dane osobowe przesyłane automatycznie przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcesz odwiedzić naszą stronę internetową, będziemy gromadzić następujące dane, których potrzebujemy ze względów technicznych, aby wyświetlić Ci naszą stronę internetową i zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo (podstawą prawną w UE jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP

 • Data i godzina zapytania

 • Różnica między strefą czasową a czasem uniwersalnym Greenwich (GMT)

 • Treść zapytania (konkretna strona)

 • Status dostępu / kod statusu HTTP

 • Objętość danych przesyłanych w każdym przypadku

 • Strona internetowa, z której otrzymano żądanie

 • Przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki

 • System operacyjny i jego interfejs

(2) Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, gdy zakończą oni użytkowanie strony. Anonimizacja adresów IP polega na przekształceniu ich w taki sposób, aby połączenie szczegółowych danych dotyczących informacji osobistych lub materialnych z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą było niemożliwe lub wymagało niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań.

3. Pliki cookie

Oprócz danych pliku dziennika wspomnianych powyżej pliki cookie są przechowywane na komputerze podczas korzystania z naszej witryny. Szczegółowy przegląd używanych plików cookie i okresu ich przechowywania znajduje się tutaj.

4. Funkcjonalność e-commerce

4.1 Korzystanie z funkcji handlu elektronicznego

W sytuacji, gdy towary są zamawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Dane obowiązkowe wymagane do realizacji umowy (nazwa i adres) są oznaczone osobno; inne informacje są opcjonalne. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1b RODO w UE).

4.2 Konto klienta

Podczas rejestracji konta klienta przetwarzamy następujące dane osobowe, które są wymagane do dokonania zakupu za pośrednictwem naszej witryny internetowej (utwórz konto w sekcji „Moje konto”): Adres e-mail i hasło wygenerowane przez Ciebie.

Twoje konto klienta można usunąć w dowolnym momencie. Wniosek o jego usunięcie można składać, na przykład, pocztą elektroniczną lub wysyłając wiadomość do wyżej wymienionego punktu kontaktowego. Podstawą prawną ujawnienia tych danych osobowych jest wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1b RODO w UE).

4.3 Elektroniczne procesy zamawiania i płatności

(1) Po podjęciu decyzji o zakupie, jako klient lub gość gromadzimy następujące dane w celu realizacji zamówienia: imię i nazwisko, nazwa firmy, dane komunikacyjne, adres oraz, w stosownych przypadkach, adres dostawy. Płatności są dokonywane przelewem bankowym po otrzymaniu naszej faktury.

W wyjątkowych przypadkach może pojawić się konieczność uiszczenia przedpłaty. Podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących zamówień i płatności jest wypełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1b RODO w UE).

(2) Twój adres, dane dotyczące płatności i zamówienia są przechowywane po zakończeniu umowy przez dziesięcioletni okres przechowywania wymagany zgodnie z prawem handlowym i podatkowym, a następnie usuwane, chyba że wyraziłeś zgodę na dłuższy okres przechowywania lub dalsze przetwarzanie. Dane są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia ustawowych wymogów dotyczących archiwizacji i przechowywania jest wypełnienie ustawowych obowiązków (art. 6 ust. 1c RODO w UE).

4.4 Ujawnienie danych podczas procesu zamówienia

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W celu wykonania umowy przekazujemy Twoje dane firmie transportowej, której powierzono dostawę, jeśli jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. Podstawą prawną ujawnienia tych danych osobowych jest wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1b RODO w UE).

Nasi usługodawcy mogą przetwarzać lub wykorzystywać twoje dane tylko w celu realizacji celu, dla którego dane zostały do nich wysłane. W zakresie, w jakim dane są udostępniane zewnętrznym dostawcom usług, wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych.

5. Korzystanie z funkcji pomocy technicznej

5.1 Rejestracja / identyfikacja jako umawiająca się strona

W ramach procesu rejestracji niezbędnego do korzystania z serwisu internetowego przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, kraj, nazwa firmy, miasto, funkcja, numer telefonu, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla UE).

5.2 Konto użytkownika

W celu utworzenia i zarządzania Twoim kontem użytkownika przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa użytkownika = adres e-mail, wybrane przez Ciebie hasło oraz nazwa firmy.

Twoje konto użytkownika można usunąć w dowolnym momencie. Takie wnioski można składać pocztą elektroniczną lub wysyłając wiadomość do punktu kontaktowego, o którym mowa powyżej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla UE).

5.3 Zgłoszenie do pomocy technicznej online

Przetwarzamy następujące dane osobowe w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia do wsparcia online: imię i nazwisko, nazwa firmy, funkcja, numer telefonu i adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla UE).

5.4 Korzystanie z naszej bazy wiedzy

Żądania wyszukiwania, które zostały już wprowadzone przez użytkownika, można wykorzystać do zgłoszenia pomocy technicznej w celu wyciągnięcia wniosków na temat specjalistycznych artykułów, których użytkownik już szukał i znalazł. Ma to na celu zapewnienie lepszej obsługi użytkownika i szybsze rozpatrzenie zgłoszenia. Ponadto zapytania wyszukiwania są analizowane anonimowo w celu ciągłego podnoszenia jakości naszej bazy wiedzy i tworzenia nowych artykułów specjalistycznych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla UE).

6. Formularze kontaktowe

(1) W różnych miejscach na naszej stronie masz możliwość podania swoich danych osobowych w celu skontaktowania się z nami lub pozostawienia nam swojej opinii. Odpowiednie dane oznaczyliśmy, jako obowiązkowe. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zapewnić wymaganej usługi. Od momentu ich wprowadzenia przechowujemy te dane wraz z Twoim adresem IP i czasem przesłania (data i godzina).

(2) Podczas procesu przesyłania odsyła się do niniejszej Polityki prywatności dotyczącej przetwarzania danych. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane za pomocą wiadomości e-mail są przechowywane. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania żądania.

(3) Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO dla UE) lub wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1b RODO dla UE) jeżeli celem kontaktu jest zawarcie umowy.

(4) Przetwarzamy dane osobowe z ekranu wprowadzania danych wyłącznie w celu nawiązania kontaktu. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zabezpieczenia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

(5) Dane te są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych pobranych z ekranu wprowadzania formularza kontaktowego i danych wysyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce, gdy odpowiednia konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Rozmowa kończy się, gdy okoliczności pokazują, że problem został ostatecznie rozstrzygnięty.

7. Reklamowa komunikacja e-mail

7.1 Rejestracja w bazie odbiorców reklamowych wiadomości e-mail

(1) Masz możliwość zarejestrowania się w naszej bazie odbiorców reklamowych wiadomości e-mail, abyśmy mogli regularnie wysyłać Ci wiadomości, na przykład dotyczące naszych produktów.

(2) Nasze reklamowe wiadomości e-mail są wysyłane tylko na podstawie Twojej aktywnej zgody (opt-in) i, jeśli to konieczne, po dodatkowym potwierdzeniu adresu e-mail (double opt-in). Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 14 dni, zostanie ona uznana za niekompletną i nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail z reklamami. Ponadto przechowujemy adresy IP, których używasz odpowiednio do rejestracji i potwierdzenia, a także czasy rejestracji i potwierdzenia.

Ma to na celu przedstawienie dowodu rejestracji i, jeśli to konieczne, podkreślenie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Po przesłaniu potwierdzenia przechowujemy Twój adres e-mail w celu wysyłania reklamowych wiadomości e-mail.

(3) Podstawą prawną wyżej wymienionych procedur przetwarzania w związku z reklamową komunikacją e-mail jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1a RODO dla UE).

(4) Jeśli nie chcesz już od nas otrzymywać reklamowych wiadomości e-mail, możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, np. klikając link podany w każdej wiadomości e-mail.

7.2 Reklamowe wiadomości e-mail po zakupie produktu

(1) Jeśli kupiłeś produkty, oprogramowanie lub usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej, wyślemy Ci wiadomości e-mail z reklamami na adres podany podczas dokonywania zakupu, potencjalnie nawet jeśli wcześniej się nie zarejestrowałeś w bazie odbiorców wiadomości reklamowych. Odnosi się to do reklamowej komunikacji e-mail promującej produkty podobne do zakupionych na naszej stronie internetowej.

(2) W tym celu adres podany podczas dokonywania zakupu jest przechowywany w naszej bazie danych. Ponadto przechowujemy adres IP użyty podczas dokonywania zakupu oraz czas zakupu jako dowód, że wiadomości e-mail dotyczące reklam zostały wysłane zgodnie z prawem.

(3) Podstawą prawną wyżej wymienionych procedur przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla UE). Naszym uzasadnionym interesem przetwarzania danych jest bezpośrednia reklama naszych produktów naszym klientom oraz zainteresowanie usługami i nowymi inicjatywami.

(4) Jeśli nie chcesz już od nas otrzymywać reklamowych wiadomości e-mail, możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, np. klikając link podany w każdej wiadomości e-mail.

7.3 Dostawcy usług w zakresie reklamowej komunikacji e-mail:

7.3.1 Eloqua: (1) Używamy Eloqua do optymalizacji komunikacji z naszymi klientami. Serwery Eloqua znajdują się w UE. W przypadku usług wsparcia i administracji możliwe jest, że indywidualni pracownicy usługodawcy spoza UE będą mieli również dostęp do danych użytkowników w trakcie świadczenia usługi umownej; w takich okolicznościach zawsze zapewniony będzie odpowiedni poziom ochrony danych. (2) Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Eloqua można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Oracle.

(2) Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Eloqua można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Oracle.

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail to niemieckie oprogramowanie do marketingu e-mail. Adresy e-mail odbiorców naszych wiadomości e-mail oraz inne dane określone w niniejszej Polityce prywatności są przechowywane na serwerach Inxmail w UE. Inxmail wykorzystuje te informacje do wysyłania i analizowania wiadomości e-mail w naszym imieniu

Ponadto Inxmail może wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji procesu wysyłania i wyświetlania wiadomości e-mail, lub do celów komercyjnych w celu ustalenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednak Inxmail nie wykorzystuje danych naszych odbiorców wiadomości e-mail w celu wysyłania do nich własnych wiadomości lub udostępniania ich stronom trzecim.

(2) Więcej informacji możesz uzyskać tutaj warunki prywatności Inxmail.

7.4 Analiza reklamowej komunikacji e-mail

(1) Należy pamiętać, że analizujemy zachowania użytkowników i adresatów naszych reklamowych wiadomości e-mail. Na potrzeby tej analizy wysłane wiadomości e-mail zawierają sygnały nawigacyjne Web lub piksele śledzące, które składają się z plików obrazów o rozmiarze jednego piksela. Analiza obejmuje powiązanie zebranych danych lub ich elementów oraz sygnałów nawigacyjnych z Twoim adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem.

Linki zawarte w reklamowej wiadomości e-mail również zawierają ten identyfikator. Wykorzystujemy uzyskane w ten sposób dane do utworzenia profilu użytkownika, abyśmy mogli dostosować reklamową komunikację e-mail i lepiej odzwierciedlić Twoje zainteresowania. Rejestrujemy czas, w którym czytasz nasze e-maile, które linki w e-mailu klikasz, a następnie wyciągamy wnioski na temat twoich osobistych zainteresowań. Ponadto możemy powiązać te dane z Twoimi działaniami na naszej stronie internetowej.

(2) Podstawą prawną wyżej wspomnianej analizy jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla UE). Dotyczy to również reklamowej komunikacji e-mail, która jest wysyłana po zakupie, bez osobnej rejestracji. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych w przypadku śledzenia jest potrzeba dostosowania reklamowej komunikacji e-mail w celu lepszego odzwierciedlenia interesów naszych klientów.

(3) Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się opisanemu powyżej śledzeniu, rezygnując z subskrypcji reklamowych wiadomości e-mail.

8. Usługi analityki internetowej i reklama

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Ta strona korzysta z Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics), narzędzia do statystyk internetowych firmy Mapp c / o Webtrekk GmbH z siedzibą w Niemczech, w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z tej usługi internetowej i odpowiedniej optymalizacji usługi. Rejestrowanie użycia przez Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) jest anonimowe lub pseudonimizowane. W tym celu adres IP jest anonimizowany bezpośrednio po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w UE).

(2) Więcej informacji na temat Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) można znaleźć w postanowieniach dotyczących prywatności Mapp c/o Webtrekk GmbH's.

8.2 Śledzenie konwersji AdWords i Google

(1) Nasza strona wykorzystuje Google AdWords, oprogramowanie reklamowe firmy Google Inc. z siedzibą w USA. Używamy śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone w witrynach klientów AdWords. Informacje gromadzone za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords.

Klienci AdWords sprawdzają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO w UE).

(3) Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących prywatności.

8.3 Menedżer tagów Google

(1) Nasza strona korzysta z Google Tag Managera w ramach Google AdWords i śledzenia konwersji Google. Tagi to małe elementy kodu na naszej stronie internetowej, które służą między innymi do badania ruchu i zachowań odwiedzających, rejestrowania efektu reklam internetowych i kanałów społecznościowych, korzystania z remarketingu i koncentrowania się na grupach docelowych oraz do testowania i optymalizacji witryny.

Narzędzie aktywuje inne tagi, które również mogą rejestrować dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO w UE).

(2) Więcej informacji o Google Tag Manager można znaleźć w przepisach Google dotyczących prywatności: Warunki korzystania z Menedżera tagów Google

8.4 Dynamiczny remarketing Google

(1) Oprócz konwersji AdWords korzystamy z aplikacji remarketingowej Google. Dzięki temu możemy umieszczać reklamy związane z zainteresowaniami, gdy nadal korzystasz z Internetu, na podstawie stron internetowych i ofert, które odwiedziłeś lub sposobu korzystania z naszej witryny. Google korzysta z plików cookie w celu rozpoznawania przeglądarki podczas odwiedzania innych witryn i reagowania poprzez wyświetlanie reklam odpowiednich do zainteresowań użytkownika.

(2) Według własnych oświadczeń firmy Google dane zebrane podczas remarketingu nie są łączone z żadnymi danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. W szczególności Google stwierdza, że w remarketingu stosowana jest pseudonimizacja. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO w UE).

(3) Więcej informacji na temat remarketingu dynamicznego Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących prywatności.

8.5 Tealium

(1) Korzystamy z Tealium AudienceStream, usługi świadczonej przez Tealium Inc. z siedzibą w USA, przeznaczonej do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących użytkowania naszej strony internetowej, z których można tworzyć profile użytkowania za pomocą pseudonimów. Pozwala nam to dostosować naszą stronę internetową do Twoich potrzeb, a tym samym skonfigurować sposób korzystania z witryny w celu automatycznego spełnienia Twoich wymagań w czasie rzeczywistym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO w UE).

2) Więcej informacji o Tealium AudienceStream można znaleźć w przepisach dotyczących prywatności Tealium.

8.6 Eloqua

(1) Eloqua to narzędzie do analityki internetowej firmy Eloqua Corp. z siedzibą w Kanadzie. Eloqua korzysta z plików cookie i technologii sygnałów nawigacyjnych Web i rejestruje pewne dane dotyczące użytkowania wygenerowane przez Ciebie.

2) Jeśli nie podałeś żadnych danych osobowych na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (np. wyrażając zgodę na naszą reklamową korespondencję e-mail lub wypełniając formularz pobierania), korzystamy z Eloqua tylko do tych samych celów, dla których korzystamy z Webtrekk. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w UE).

Wykorzystujemy zgromadzone dane dodatkowo tylko wtedy, gdy aktywnie wprowadzasz dane osobowe i złożyłeś odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1a RODO w UE).

(3) Więcej informacji o Eloqua na stronie: www.eloqua.com

9. Przetwarzanie danych do celów organizacji szkoleń i wydarzeń

Na stronie internetowej, a także za pośrednictwem innych kanałów, jak Azavista czy GoToWebinar, organizujemy oraz przeprowadzamy szkolenia, webinaria oraz inne wydarzenia dla klientów oraz osób zainteresowanych ofertą Endress+Hauser.

Zapisując się na dane wydarzenie, każdorazowo zostaniesz poproszony o podanie swoich danych kontaktowych. Dane te będą przetwarzane jedynie do celów organizacji i przeprowadzenia danego wydarzenia oraz do kontaktu mailowego i nie będą udostępniane osobom trzecim.

W formularzu zgłoszeniowym możesz zostać dodatkowo poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i materiałów marketingowych na pośrednictwem różnych kanałów. W każdym z tych przypadków wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dzięki akceptacji powyższych zgód będziemy mogli pozostać z Tobą w kontakcie, przesyłając informacje handlowe, a także np. newslettery.

Nasza strona internetowa oferuje możliwość skorzystania z funkcjonalności naszego portfolio usług, w szczególności wsparcia technicznego. Podczas korzystania z naszego portalu usługowego zbieramy i przetwarzamy dane osobowe wymagane do wykonania uzgodnionych usług umownych.