Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

z dnia 30.10.2019

§ 1. Postanowienia Ogólne

O ile odrębne postanowienia nie będą przez Strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze OWS regulują zasady zawierania i wykonywania wszystkich Umów sprzedaży Towarów sprzedawanych przez E+H

§ 2. Definicje

Pojęcia używane w OWS oraz w Umowie z wielkiej litery oznaczają:

1) Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy E+H a Kupującym, mogąca przyjąć także postać Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego, umowa zostaje zawarta pod warunkiem Potwierdzenia Zamówienia przez E+H. Brak albo odmowa Potwierdzenia Zamówienia przez E+H jest równoznaczna z brakiem zawarcia umowy.

2) Kupujący – podmiot kupujący Towar od E+H lub składający Zapytanie Ofertowe lub Zamówienie.

3) E+H – Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

4) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

5) Towar – nabywana na podstawie Umowy rzecz lub rzeczy ruchome.

6) Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do przewidzenia, którego skutki są nie do uniknięcia, nad którym nie ma możliwości zapanowania i zapobieżenia mu, np. powódź, huragan, śnieżyca itp., a także strajk, korek drogowy lub inne utrudnienia w komunikacji.

7) Dostawa – dostarczenie Towaru do miejsca, w terminie i na warunkach określonych w Umowie.

8) Dowód Dostawy – dokument potwierdzający dostarczenie Towaru.

9) Zapytanie Ofertowe – pochodzące od Kupującego zapytanie, na podstawie którego E+H sporządza Ofertę.

10) Oferta – sporządzony przez E+H dokument/e-mail zawierający informacje o proponowanych parametrach technicznych Towaru, ilości, cenie, sposobie płatności, warunkach Dostawy oraz pozostałych warunkach Umowy.

11) Zamówienie – potwierdzenie przez Kupującego warunków Umowy wskazanych w Ofercie lub ustalonych pomiędzy E+H a Kupującym w odrębnym dokumencie lub w drodze wymiany korespondencji mailowej.

12) Zgłoszenie Reklamacyjne – pochodzący od Kupującego dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące Reklamacji.

13) Reklamacja – zawiadomienie o istnieniu wady jakościowej lub ilościowej Towaru oraz realizacja uprawnień Kupującego w ramach rękojmi lub gwarancji.

14) Dzień Roboczy – dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

15) Potwierdzenie Zamówienia – przyjęcie przez E+H Zamówienia do realizacji w części lub całości, przesłane do Kupującego drogą elektroniczną.

16) Numer Zamówieniowy – indywidualne oznaczenia Towaru nadane przez E+H, służące jego identyfikacji.

§ 3. Przedmiot Umowy

1. E+H dostarczy Kupującemu Towar określony w Umowie, a Kupujący Towar odbierze i zapłaci jego cenę.

2. Oferta przedstawiana jest według wytycznych Kupującego, których E+H nie ma obowiązku weryfikować. E+H nie odpowiada też za dobór przez Kupującego materiałów oferowanych przez E+H pod względem ich korozyjności.

3. Ewentualne błędy lub niejasności w Zamówieniu obciążają Kupującego i nie mogą być podstawą roszczeń Kupującego względem E+H.

§ 4. Terminy realizacji Umowy

1. E+H przystąpi do wykonania Umowy po Potwierdzeniu Zamówienia, a w przypadku ustalenia zaliczki, dopiero po jej wpływie na rachunek bankowy E+H. Termin realizacji Umowy liczony jest w Dniach Roboczych i rozpoczyna się od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez E+H, a w razie ustalenia zaliczki od dnia następującego po dniu uznania wpłaconej przez Kupującego zaliczki na rachunku bankowym E+H. W przypadku, gdy zaliczka zostanie wpłacona przez Kupującego przed Potwierdzeniem Zamówienia, termin realizacji Umowy liczony jest dopiero od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez E+H.

2. E+H nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikłe z Siły Wyższej. E+H zawiadomi niezwłocznie Kupującego o przyczynie i przewidywanym opóźnieniu.

§ 5. Dostawa i wydanie Towaru

1. Dostawa Towaru następuje kurierem (wskazanym przez E+H). Kupujący zapewnia obecność osoby uprawnionej do odbioru Towaru w terminie przyjazdu kuriera. E+H udostępnia narzędzie do śledzenia Dostawy na swojej stronie internetowej https://www.ordertracking.endress.com/pl/pl. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż osoba podpisująca Dowód Dostawy za Kupującego jest uprawniona do odbioru Towaru. Dostawa może następować partiami.

2. Kupujący zapewni rozładunek, w tym przygotuje właściwe miejsce składowania Towaru (zgodne z instrukcją obsługi i wskazaniem na opakowaniu). Jeżeli rozładunek nie następuje przy pomocy urządzenia zainstalowanego na pojeździe, koszty rozładunku obciążają Kupującego.

3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia wagi, opakowania oraz ilości Towaru według Numerów zamówieniowych. Reklamacje w tym zakresie sporządza kurier w protokole reklamacyjnym, będącym podstawą Zgłoszenia Reklamacyjnego. Podpisanie bez zastrzeżeń Dowodu Dostawy jest wiążące dla Kupującego. W razie niemożności weryfikacji ilości Towaru z uwagi na sposób opakowania, Kupujący może w terminie 3 Dni Roboczych zgłosić braki ilościowe lub niezgodności Numerów Zamówieniowych. Niedotrzymanie przedmiotowego terminu oznacza odbiór bez zastrzeżeń.

4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego (odmowa przyjęcia, niedostępne miejsce dostawy, itp.), Towar zostanie złożony w magazynie E+H lub u profesjonalnego przechowawcy na koszt i ryzyko Kupującego, a E+H wezwie Kupującego do odbioru Towaru wyznaczając jednocześnie na to dodatkowy termin pod rygorem odstąpienia od Umowy. E+H może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do odbioru, a następnie dokonać odsprzedaży Towaru na rzecz innego podmiotu albo dokonać utylizacji Towaru.

W razie odstąpienia od Umowy, E+H może także obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości wskazanej w §10 ust. 2 OWS, a w przypadku utylizacji Towaru, dodatkowo kosztami utylizacji w wysokości wskazanej na fakturze wystawionej przez E+H.

5. Towary będą dostarczane w jednorazowych, bezzwrotnych opakowaniach (ewentualnie na europaletach), o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Gdy z uwagi na szczególny rodzaj Towaru będzie on dostarczony w opakowaniu zwrotnym, Kupujący zwróci opakowanie w terminie i za pośrednictwem kuriera wskazanym przez E+H oraz na jego koszt.

§ 6. Dokumentacja

1. Towar posiada instrukcję obsługi oraz dokumenty takie jak np. atesty, certyfikaty oraz świadectwa i Deklaracje Zgodności (CE), jeżeli są one wymagane. E+H uzyska i dostarczy inną dokumentację dodatkową, o ile Kupujący poinformuje o takiej konieczności przed zawarciem Umowy. W takim przypadku Kupujący poniesie koszty jej uzyskania. E+H zastrzega, że dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzednich mogą zostać wydane w uzgodnionym, późniejszym terminie.

2. Instrukcje obsługi dostarczonego Towaru są dostępne na: http://www.pl.endress.com/pl/Pobierz. Instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z Towarem, chyba że strony zastrzegą, iż wystarczająca jest jej dostępność na stronie internetowej.

3. Instrukcja obsługi jest dostępna i dostarczana w języku polskim, a w przypadku braku w chwili zawarcia Umowy polskiej wersji językowej instrukcji, w języku angielskim.

§ 7. Zasady płatności

1. Płatności dokonuje się według zasad określonych w Umowie.

2. Do ceny sprzedaży netto wskazanej w Umowie zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. Zapłata ceny przez potrącenie jest wyłączona.

3. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego E+H.

4. W razie opóźnienia Kupującego w płatności wynoszącego powyżej 7 dni, E+H ma prawo wstrzymać Dostawy kolejnych partii Towaru (terminy Dostawy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu) lub wstrzymać realizację pozostałych Zamówień złożonych przez Kupującego, pomimo Potwierdzenia Zamówienia, bez odpowiedzialności E+H za nienależyte lub nieterminowe wykonanie Umowy.

§ 8. Zmiany i rozwiązanie Umowy

1. Po Potwierdzeniu Zamówienia Kupujący może wnioskować o zmianę Umowy w zakresie warunków, miejsca lub terminu Dostawy Towaru. Zmiana Umowy następuje z chwilą akceptacji wniosku przez E+H. Jeśli zmiana powoduje dodatkowe koszty, E+H informuje Kupującego o terminie dokładnego określenia ich wysokości. Odpowiedź na wniosek Kupującego E+H wysyła w terminie do 2 Dni Roboczych. Kupujący w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania informacji o kosztach, może nie wyrazić na nie zgody. Akceptacja dodatkowych kosztów przez Kupującego powoduje, iż Umowa ulega zmianie zgodnie z wnioskiem Kupującego.

Zmiana Umowy w powyższym trybie może nastąpić na podstawie wymiany wiadomości e-mail.

2. Wniosek o zmianę Umowy powodujący zmianę Towaru lub jego kluczowych części, stanowi nowe Zapytanie Ofertowe. Realizacja takiego wniosku nastąpi na zasadach zawierania Umowy, w szczególności po złożeniu przez Kupującego nowego Zamówienia. W takim przypadku uznaje się, że poprzednia Umowa uległa rozwiązaniu za zgodną wolą Stron.

3. E+H może odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia przez Kupującego jej postanowień, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zaniechania naruszeń w terminie nie krótszym niż 5 Dni Roboczych. E+H może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni liczonym od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zaniechania naruszeń. W razie odstąpienia od Umowy, E+H może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości wskazanej w §10 ust. 2 OWS.

§ 9. Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. Kupującemu przysługuje rękojmia i gwarancja za wady Towaru przez 24 miesiące, obejmujące wyłącznie roszczenie o naprawę wadliwego Towaru lub jego wymianę na nowy. Kupujący nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

2. Odpowiedzialność E+H z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru Towaru.

3. Dodatkowe obowiązki Kupującego celem utrzymania odpowiedzialności E+H za wady Towaru mogą zostać określone w Ofercie, instrukcji obsługi Towaru lub książce gwarancyjnej (jeśli wydano). E+H ponosi odpowiedzialność określoną w niniejszym paragrafie jedynie w stosunku do Towaru zainstalowanego i używanego na terenie Polski oraz materiałów innych niż eksploatacyjne i szybko zużywające się. Odpowiedzialność E+H jest ograniczona do jakości materiału i wykonania oraz zgodnej z Umową ilości Towaru z wyłączeniem innych wad.

4. E+H nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli wadliwość wynika z niewłaściwego i nienależytego użycia Towaru, w szczególności wbrew postanowieniom instrukcji obsługi oraz nieprawidłowego korzystania z Towaru, jego nieprawidłowego przechowywania i przemieszczania, jak również niewłaściwej instalacji, montażu i konserwacji. Gwarancji jakości nie podlegają także wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, korzystania z niewłaściwego oprogramowania lub niewłaściwego wykorzystania oprogramowania.

5. Kupujący składa Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis.pl@endress.com, a wyjątkowo za pomocą tradycyjnej poczty lub kurierem. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać opis wady, datę jej zauważenia przez Kupującego, numery seryjne wadliwego Towaru, wskazanie osoby uprawnionej po stronie Kupującego do nadzorowania realizacji Reklamacji, a w razie konieczności - świadectwo czystości urządzenia. Do Zgłoszenia Reklamacyjnego Kupujący dołącza wszelkie dokumenty wskazujące na wadę (protokół reklamacyjny sporządzony przez kuriera, zgłoszenie wady od podmiotu faktycznie użytkującego Towar, itp.).

6. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zostać wysłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 Dni Roboczych od daty powzięcia wiadomości o istnieniu wady. Reklamacje zgłaszane po upływie terminu lub z naruszeniem zasad wskazanych w niniejszym paragrafie nie będą uwzględniane (roszczenia Kupującego wygasają).

7. W terminie 14 dni od doręczenia Zgłoszenia Reklamacyjnego E+H poinformuje Kupującego o odrzuceniu bądź przyjęciu Reklamacji oraz sposobie i terminie jej realizacji. W razie odrzucenia Reklamacji E+H informuje Kupującego o kosztach usunięcia wady.

8. Jeśli do decyzji o przyjęciu Reklamacji potrzebna będzie wizyta E+H w miejscu zamontowania Towaru, E+H przed upływem 14 dni od doręczenia Zgłoszenia Reklamacyjnego poinformuje o dacie i kosztach wizyty swoich przedstawicieli. Jeśli Reklamacja okaże się uzasadniona, koszty wizyty ponosi E+H. W przypadku nieuzasadnionej Reklamacji Kupujący zwraca E+H koszty wizyty. E+H przysługuje prawo ostatecznej decyzji o miejscu przeprowadzenia diagnostyki i naprawy.

9. Informacje, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 powyżej mogą zostać przekazane przez E+H Kupującemu faksem lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kuriera. Za datę doręczenia maila lub faksu uznaje się następny Dzień Roboczy po wysłaniu wiadomości. W przypadku korespondencji za pośrednictwem poczty lub kuriera, za datę doręczenia uznaje się datę odbioru przesyłki. Za podstawowy sposób komunikacji strony przyjmują pocztę elektroniczną.

10. W celu realizacji Reklamacji, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby E+H za pośrednictwem kuriera wskazanego przez E+H. Kupujący ponosi koszty demontażu oraz ponownego montażu Towaru, a E+H koszty przesyłki zrealizowanej przez wskazanego przez siebie kuriera. Kupujący prześle Towar należycie opakowany, zabezpieczony, kompletny, wyczyszczony, wraz z formularzem zgłoszenia serwisowego pobranym ze strony www.pl.endress.com/naprawy. Brak przedmiotowego formularza bądź niekompletność informacji w nim zawartych powoduje, że termin realizacji Reklamacji nie biegnie.

11. W przypadku, gdy Towar nie może być przesłany przez Kupującego do siedziby E+H z uwagi na faktyczne trudności związane z właściwościami fizycznymi lub specyfiką Towaru, brakiem możliwości bezpiecznego odinstalowania Towaru, czy ze względu na rodzaj usterki, diagnostyka i naprawa nastąpią w miejscu używania Towaru. E+H przysługuje prawo podjęcia ostatecznej decyzji o miejscu przeprowadzenia diagnostyki lub naprawy Towaru.

12. W przypadku wykonania diagnostyki i naprawy w miejscu używania Towaru, Kupujący zapewni E+H bezpieczny dostęp do Towaru, źródło energii i zaplecze techniczne, poinformuje E+H o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu instalacji oraz (w razie konieczności) zaopatrzy E+H w szczególne środki ochrony osobistej poza odzieżą roboczą, obuwiem roboczym, kaskiem, ochronnikiem słuchu i okularami ochronnymi. Kupujący wyznaczy także osobę odpowiedzialną za realizację Reklamacji. W przypadku nieobecności tej osoby, przedstawiciel E+H może odmówić wykonywania czynności.

Wówczas Kupujący ponosi koszty kolejnej wizyty przedstawiciela E+H, zaś E+H nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Kupującego z powodu przesunięcia terminu.

13. Części i Towary wymienione w ramach Reklamacji stają się własnością E+H, który jest uprawniony je zatrzymać.

§ 10. Zasady odpowiedzialności z tytułów innych niż wady Towaru

1. Jeżeli po Potwierdzeniu Zamówienia przez E+H, a przed Dostawą Towaru przez E+H, Kupujący zrezygnuje z całości lub części Zamówienia albo odstąpi od Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyprodukowania lub utylizacji Towaru.

2. W razie odstąpienia E+H od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, E+H przysługuje kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży netto.

3. W razie niewykonania Umowy z winy E+H, Kupującemu, który odstąpił od Umowy przysługuje kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży netto. W pozostałych przypadkach Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,3% ceny sprzedaży netto danej partii Towaru objętej Umową, co do której E+ H pozostaje w zwłoce z Dostawą, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% ceny sprzedaży netto danej partii Towaru.

4. Każdej ze Stron przysługuje kara umowna w wysokości 5.000 zł. za każdy przypadek naruszenia poufności określony w Umowie lub w § 11 OWS.

5. E+H nie odpowiada w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią, wynikłą stratę lub zniszczenie (m.in. straty w zakresie produkcji lub brak zysków), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Towarem, odniesione przez Kupującego lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży netto wskazanej na fakturze VAT.

6. E+H może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 11 Poufność

1. Kupujący zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od E+H w związku z realizacją Umowy, w tym do nieudostępniania Oferty i innych dokumentów, które otrzymał od E+H. Informacje te, nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody E+H.

2. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych uzyskanych w związku ze współpracą z E+H, w szczególności dotyczących treści Umowy, chyba że E+H wyrazi uprzednio na piśmie zgodę na ich udostępnienie.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia E+H o każdorazowej zmianie siedziby i adresu korespondencyjnego, w tym adresu e-mail i numeru faksu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

2. Bezskuteczne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWS po złożeniu przez Kupującego Zamówienia lub po podpisaniu przez niego odrębnej pisemnej Umowy z E+H.

3. E+H nie będą obowiązywać ogólne warunki sprzeczne lub odbiegające od niniejszych OWS, chyba że E+H uzna je wyraźnie na piśmie.

4. W przypadku rozbieżności, pomiędzy postanowieniami OWS, a postanowieniami Umowy zawartej między Kupującym a E+H, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy

5. Zmiany Umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści OWS lub Umowy.

6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części OWS, pozostaje bez wpływu na ważność ich pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

7. Umowa jest zawarta w języku polskim, prawem właściwym jest prawo polskie, a wszelkie spory na podstawie Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę E+H.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji Umowy jest E+H. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem adresu: info.pl@endress.com.

2. W związku z realizacją Umowy E+H może przetwarzać takie dane jak: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem. Dane te mogą być pozyskane bezpośrednio

3. Dane przetwarzane są w następujących celach: zawarcia i wykonania Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. podatkowych, księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu prowadzenia korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą zobowiązywać E+H do dłuższego przetwarzania tych danych.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą E+H usługi IT, usługi obsługi prawnej oraz usługi kurierskie i pocztowe.

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Napraw

Endress+Hauser Polska sp. z o.o. z dnia 30.10.2019

§ 1. Postanowienia Ogólne

O ile odrębne postanowienia nie będą przez Strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze OWSUiN regulują zasady zawierania i wykonywania wszystkich Umów zawartych przez E+H z Klientem, których przedmiotem jest świadczenie Usługi.

§ 2. Definicje

1) Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy E+H a Klientem, mogąca przyjąć postać Zamówienia.

2) Klient – podmiot zamawiający Usługę lub składający Zapytanie Ofertowe.

3) E+H – Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

4) OWSUiN – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Napraw.

5) Usługa – Naprawa oraz/lub Usługa Diagnostyki oraz/lub inna usługa wykonywana przez E+H na podstawie Umowy.

6) Naprawa – usługa polegająca na przywróceniu sprawności Urządzenia poprzez wymianę jego części na nowe lub poprzez przywrócenie właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym.

7) Usługa Diagnostyki – usługa poprzedzająca Naprawę polegająca na zdiagnozowaniu przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia.

8) Urządzenie – rzecz będąca w posiadaniu Klienta lub osoby trzeciej, w związku z którą E+H świadczy Usługę.

9) Serwis – osoby wyznaczone przez E+H wykonujące Usługę.

10) Osoba Uprawniona – osoba reprezentująca Klienta, uprawniona do podejmowania decyzji związanych z wykonaniem Usługi i odbioru oświadczeń związanych z Umową obecna na miejscu wykonania Usługi, przy czym E+H jest upoważniony uznać za Osobę Uprawnioną podmiot niezależnie od faktu jego związania jakimkolwiek stosunkiem prawnym z Klientem oraz dysponowania przez niego jakimkolwiek upoważnieniem.

11) Dowód Dostawy – dokument potwierdzający dostarczenie Urządzenia do Klienta lub stwierdzający odmowę przyjęcia przez Klienta przedstawionego do odbioru Urządzenia.

12) Zapytanie Ofertowe – pochodzące od potencjalnego Klienta pytanie o możliwość świadczenia Usługi, na podstawie którego E+H sporządza Ofertę.

13) Oferta – sporządzony przez E+H dokument zawierający informacje o dostępnych Usługach, przybliżonych terminach ich wykonania, wynagrodzeniu oraz pozostałych warunkach Umowy.

14) Zamówienie – potwierdzenie przez Klienta warunków Umowy wskazanych w Ofercie lub ustalonych pomiędzy E+H a Klientem w odrębnym dokumencie lub w drodze wymiany korespondencji mailowej. W razie złożenia Zamówienia, niezgodnego z Ofertą lub ustaleniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się, że do zawarcia Umowy nie dochodzi.

15) Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym człowiek nie ma możliwości zapanowania i zapobieżenia mu, np. powódź, huragan, śnieżyca itp., a także strajk, korek drogowy lub inne utrudnienia w komunikacji.

16) Dzień Roboczy – dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Określenie „dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

17) Zgłoszenie Reklamacyjne – pochodzący od Klienta dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące Reklamacji.

18) Reklamacja – zawiadomienie o istnieniu wady jakościowej Urządzenia oraz realizacja uprawnień Klienta w ramach rękojmi lub gwarancji.

§ 3. Przedmiot Umowy i terminy jej realizacji

1. E+H świadczyć będzie na rzecz Klienta Usługę, Klient Usługę odbierze i zapłaci jej tytułem wynagrodzenie.

2. E+H przystąpi do wykonania Umowy po złożeniu przez Klienta Zamówienia, a w przypadku ustalenia zaliczki dopiero po jej wpływie na rachunek bankowy E+H. Termin realizacji Umowy liczy się od dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia, a w razie ustalenia zaliczki – od dnia następującego po dniu uznania wpłaconej przez Klienta zaliczki na rachunku bankowym E+H.

3. W przypadku Usługi świadczonej poza siedzibą E+H, termin przybycia Serwisu zostanie ustalony co najmniej na 5 Dni Roboczych przed planowanym przybyciem Serwisu. W razie wykonywania Usługi Diagnostyki, termin kolejnych Usług wskazany zostanie po wykonaniu Usługi Diagnostyki.

4. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy, Klient zamawia Usługi dodatkowe, rozszerza zakres Usług lub też okazuje się, że konieczne jest wykonanie prac dodatkowych, okres wykonania Usługi ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

§ 4. Wykonanie Usługi

1. Jeśli Usługa jest wykonywana w siedzibie E+H, Klient ponosi koszty dostarczenia i odesłania Urządzenia. Klient dostarcza Urządzenie zabezpieczone, kompletne, wyczyszczone, z zaświadczeniem o czystości i bezpieczeństwie Urządzenia według wzoru dostępnego na www.pl.endress.com/naprawy. Niewykonanie tych obowiązków upoważnia E+H do odesłania Urządzenia bez wykonania Usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czynności już wykonane.

2. Jeśli Usługa jest wykonywana w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient zapewni Serwisowi bezpieczny i niezakłócony dostęp do Urządzenia (w tym wydając niezbędne dokumenty), źródło energii oraz zaplecze techniczne, udział Osoby Uprawnionej w trakcie wykonywania Usługi, poinformuje Serwis o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu wykonania Usługi oraz zaopatrzy w konieczne środki ochrony osobistej (za wyjątkiem odzieży roboczej, obuwia roboczego, kasku, ochronnika słuchu i okularów ochronnych).

Klient zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonania Usługi, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Niewykonanie przez Klienta tych obowiązków upoważnia Serwis do opuszczenia miejsca wykonania Usługi, a Klienta obciążają koszty Serwisu oraz wynagrodzenie za czynności już wykonane.

3. E+H na wniosek Klienta przed przystąpieniem do wykonania Usługi prześle zestawienie obowiązujących stawek i kosztów mających zastosowanie w sytuacji, gdy Usługa nie będzie mogła zostać wykonana w ramach usługi gwarancyjnej.

4. Wszelkie materiały eksploatacyjne i części zamienne wykorzystane przez E+H celem wykonania Usługi rozliczane będą zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

§ 5. Odbiór Usługi

1. Odbiór Usługi potwierdza prawidłowość jej wykonania i następuje w formie podpisanego przez Strony protokołu serwisowego. Gdy Klient nie wykona obowiązku określonego w § 4 ust. 2 OWSUiN oraz gdy bezzasadnie odmówi przyjęcia Usługi, E+H jest uprawnione do jednostronnego odbioru podpisując protokół serwisowy.

2. Gdy wykonanie Usługi następuje w siedzibie E+H, odbiór wykonanej Usługi następuje z dniem dostawy Urządzenia do Klienta, na podstawie Dowodu Dostawy. Jeżeli w terminie 3 Dni Roboczych od daty wskazanej w Dowodzie Dostawy, Klient nie zgłosi pisemnie wad Urządzenia, dokonany w ten sposób odbiór jest wiążący dla Klienta, a podpisany Dowód Dostawy potwierdza prawidłowość wykonania Usługi przez E+H.

3. W przypadku świadczenia więcej niż jednej Usługi w stosunku do tego samego Urządzenia odbiór Usług nastąpi łącznie.

§ 6. Wynagrodzenie, zasady płatności

1. Wysokość wynagrodzenia wskazana przez E+H jest ustalana kosztorysowo i w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianom w toku wykonywania Umowy (np. w skutek zamówienia przez Klienta Usług dodatkowych, rozszerzenia zakresu Usług lub gdy w trakcie realizacji Usługi, konieczne będzie dokonanie prac dodatkowych), przy czym E+H każdorazowo przed podjęciem dalszych czynności poinformuje Klienta o możliwych zmianach.

2. Płatności dokonuje się na wskazany przez E+H rachunek bankowy i według zasad określonych w Umowie. Do wysokości wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia przez potrącenie jest wyłączona.

3. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego E+H.

4. Faktura VAT za wykonanie Usługi może objąć również koszt odesłania Urządzenia przez E+H, cenę za materiały eksploatacyjne oraz części zamienne wykorzystane w trakcie wykonania Usługi, o których mowa w § 4 ust. 4 OWSUiN.

5. W razie opóźnienia w płatnościach powyżej 7 dni, E+H wezwie Klienta do zapłaty, wyznaczając na to dodatkowy termin pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Przy częściowych płatnościach, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta, E+H jest uprawniony do wstrzymania świadczenia dalszych Usług, a terminy realizacji Usług ulegają odpowiedniemu przedłużeniu bez ponoszenia przez E+H odpowiedzialności za nienależyte lub nieterminowe wykonanie Umowy.

§ 7. Zmiany i odstąpienie od Umowy

1. Klient może wnioskować o zmianę Umowy. Zmiana może dotyczyć warunków, miejsca lub terminu wykonania Usługi. Zmiana Umowy następuje z chwilą akceptacji wniosku przez E+H. Jeśli zmiana powoduje dodatkowe koszty, E+H informuje Klienta o ich wysokości nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych. Akceptacja dodatkowych kosztów przez Klienta powoduje, iż Umowa ulega zmianie zgodnie z wnioskiem. Zmiana Umowy w powyższym trybie może nastąpić na podstawie wymiany korespondencji mailowej. Jeżeli Klient nie zaakceptuje dodatkowych kosztów to Umowa obowiązuje w niezmienionym kształcie chyba że Klient odstąpi od Umowy.

2. Wniosek o zmianę warunków Umowy powodujący niemożność wykonania przez E+H dotychczasowego przedmiotu Umowy stanowi nowe Zapytanie Ofertowe. Realizacja zmienionej w ten sposób Umowy nastąpi po złożeniu przez Klienta nowego Zamówienia.

3. E+H może odstąpić od Umowy w razie jej rażącego naruszenia przez Klienta. Odstąpienie będzie poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczeniem Klientowi terminu na zaniechanie naruszeń nie krótszego niż 5 Dni Roboczych. E+H może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni liczonych od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zaniechania naruszeń. W razie odstąpienia od Umowy, E+H przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane przez E+H w ramach świadczonych Usług do dnia odstąpienia od Umowy, jak również prawo do żądania od Klienta naprawienia szkody.

§ 8. Rękojmia za wady i gwarancja

1. E+H udziela gwarancji i rękojmi na wymienione w toku Naprawy części zamienne przez 12 miesięcy. Gwarancja i rękojmia obejmują wyłącznie roszczenie o ich naprawę lub wymianę na nowe. Klient nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

2. Gwarancja liczona jest od dnia odbioru Usługi zgodnie z § 5 OWSUiN. Szczegółowe zasady gwarancji i rękojmi określają Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o.o. z dnia 30.10.2019

§ 9. Zasady odpowiedzialności z tytułów innych niż wady

1. W przypadku niemożności wykonania Umowy, z przyczyn nieleżących po stronie E+H po przybyciu Serwisu do miejsca wykonania Usługi, E+H obciąży Klienta kosztami wykonania dodatkowych czynności serwisowych, kosztami przestoju oraz kosztami ponownego dojazdu Serwisu według stawek obowiązujących w E+H.

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, E+H przysługuje żądanie zapłaty przez Klienta ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do wykonania Usługi oraz kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia netto za wykonanie Usługi będącej przedmiotem Umowy.

3. W razie niewykonania Umowy z winy E+H, Klientowi przysługuje kara umowna w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia netto za Usługę będącą przedmiotem Umowy od której Klient odstąpił albo kara umowna w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia netto za wykonanie Usługi objętej Umową, co do której E+H pozostaje w zwłoce z wykonaniem, za każdy dzień zwłoki przekraczający termin wskazany w Umowie, nie więcej jednak niż 5% kwoty wynagrodzenia netto za Usługę objętą Umową, co do której E+H pozostaje w zwłoce z wykonaniem.

4. Każdej ze Stron przysługuje kara umowna w wysokości 5.000 zł. za każdy przypadek naruszenia poufności określony w Umowie lub w §10 OWSUiN.

5. E+H nie odpowiada w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią, wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając w to również straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków), powstałą z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Usługą, poniesioną przez Klienta lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego na fakturze VAT.

6. E+H i Klient mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 10. Poufność

1. Klient zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od E+H w związku z realizacją Umowy, w tym do nieudostępniania Oferty i innych dokumentów, które otrzymał od E+H. Nie mogą być one ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody E+H.

2. Klient zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych uzyskanych w związku ze współpracą z E+H, w szczególności dotyczących treści Umowy, chyba że E+H wyrazi uprzednio na piśmie zgodę na ich udostępnienie.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia E+H o każdorazowej zmianie siedziby i adresu korespondencyjnego, w tym adresu e-mail i numeru faksu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

2. Bezskuteczne jest powoływanie się przez Klienta na nieznajomość OWSUiN po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po podpisaniu przez niego odrębnej pisemnej Umowy z E+H.

3. E+H nie będą obowiązywać ogólne warunki sprzeczne lub odbiegające od niniejszych OWSUiN, chyba że E+H uzna je wyraźnie na piśmie.

4. W przypadku rozbieżności, pomiędzy postanowieniami OWSUiN, a postanowieniami Umowy zawartej między Klientem, a E+H, w pierwszej kolejności stosować należy postanowienia Umowy, a następnie postanowienia OWSUiN.

5. Zmiany Umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści OWSUiN lub Umowy. Umowa jest zawarta w języku polskim i prawem właściwym jest prawo polskie, a wszelkie spory na podstawie Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę E+H.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji Umowy jest E+H. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem adresu: info.pl@endress.com.

2. W związku z realizacją Umowy E+H może przetwarzać takie dane jak: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem. Dane te mogą być pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą jak i od ich pracodawców/zleceniodawców.

3. Dane przetwarzane są w następujących celach: zawarcia i wykonania Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. podatkowych, księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu prowadzenia korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą zobowiązywać E+H do dłuższego przetwarzania tych danych.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą E+H usługi IT, usługi obsługi prawnej oraz usługi kurierskie i pocztowe.

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.