Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Strony internetowe Endress+Hauser

Ogólne Warunki Użytkowania Stron Internetowych Endress+Hauser

1. Zakres

1.1 Endress+Hauser Group Services AG i firmy stowarzyszone („Endress+Hauser”) mają prawo wprowadzania zmian do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania Stron Internetowych Endress+Hauser (dalej „Warunki Użytkowania”) oraz wszystkie teksty, dane, grafiki, obrazy, aplikacje, narzędzia, logo, klipy wideo, katalogi, bazy danych, listy oraz inne informacje i treści („informacje i treści”) na stronach internetowych Endress+Hauser bez wcześniejszego powiadomienia, jak również zaprzestać obsługi stron internetowych Endress+Hauser lub ich części.

1.2 Korzystanie ze stron internetowych Endress+Hauser oraz zawartych na nich informacji i treści jest dozwolone wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Uzyskując dostęp do strony internetowej Endress+Hauser, użytkownik potwierdza zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania w ich bieżącej wersji. Warunki te mogą być uzupełnione o warunki ogólne lub warunki określone indywidualnie, które w razie sporu mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami korzystania.

1.3 Strony internetowe Endress+Hauser oraz zawarte na nich informacje i treści są skierowane wyłącznie do osób upoważnionych do uzyskiwania do nich dostępu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika oraz kraju, którego użytkownik jest obywatelem. Uzyskiwanie dostępu do stron internetowych Endress+Hauser z krajów, w których dostęp taki jest sprzeczny z prawem, jest zabronione.

2. Ograniczenia dostępu

2.1 Dostęp do stron internetowych Endress+Hauser oraz informacji i treści na nich zawartych może być zastrzeżony i ograniczony do zarejestrowanych użytkowników. Użytkownicy nie mogą rościć sobie żadnych praw do rejestracji. Endress+Hauser zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obowiązku rejestracji w celu uzyskania dostępu do ogólnodostępnych stron internetowych Endress+Hauser oraz informacji i treści na nich zawartych. Ponadto Endress+Hauser zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zablokowania dostępu do stron internetowych Endress+Hauser zarejestrowanym użytkownikom bez podania przyczyny.

2.2 W przypadku gdy wymagana jest rejestracja, użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe informacje oraz bezzwłocznie informować o zmianach w zakresie podanych informacji. Po przeprowadzeniu rejestracji użytkownik otrzymuje hasło i nazwę użytkownika („Dane użytkownika”).

Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że strony trzecie nie otrzymają dostępu do Danych użytkownika, a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie złożone zamówienia oraz inne działania wykonywanie z użyciem Danych użytkownika. W przypadku uzyskania informacji o niewłaściwym użyciu Danych użytkownika przez strony trzecie użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Endress+Hauser o zaistniałej sytuacji.

2.3 Użytkownik może w dowolnym momencie w formie pisemnej zażądać usunięcia rejestracji, o ile usunięcie to nie uniemożliwia rozwiązania bieżących kwestii umownych. W przypadku gdy wspomniane okoliczności uniemożliwiają usunięcie rejestracji Endress+Hauser usunie wszystkie Dane użytkownika oraz inne dane osobowe użytkownika.

3. Informacje niemające charakteru porad, instrukcji ani ofert

3.1 Informacje i treści zawarte na stronach internetowych Endress+Hauser są udostępniane wyłącznie w celu ogólnego informowania o Endress+Hauser i jego produktach, rozwiązaniach i usługach, a nie w celu dostarczenia porad technicznych lub instrukcji. Szczegółowe zapytania dotyczące naszych produktów, rozwiązań i usług należy kierować bezpośrednio do Endress+Hauser. Przed instalacją i rozpoczęciem korzystania z naszych produktów użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przeczytania instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

3.2 Informacje i treści zawarte na stronach internetowych Endress+Hauser nie stanowią wiążących ofert Endress+Hauser, a jedynie zaproszenie do złożenia zapytania/oferty.

3.3 Fakt uzyskania przez użytkownika dostępu do strony internetowej Endress+Hauser nie nadaje użytkownikowi statusu klienta Endress+Hauser.

4. Korzystanie z informacji i treści

Endress+Hauser udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa (bez prawa do podlicencjonowania) do wykorzystywania informacji i treści zawartych na stronach internetowych Endress+Hauser w uzgodnionym stopniu lub, w przypadku, gdy żadne postanowienia nie zostały przyjęte, w stopniu, który jest zgodny z zamiarem dostarczenia i zapewnienia przez Endress+Hauser dostępu do informacji i treści.

Ponadto informacje i treści zawarte na stronach internetowych Endress+Hauser nie mogą w żadnym razie być uzupełniane, zmieniane, kopiowane, sprzedawane, wynajmowane ani w żaden inny sposób udostępniane ani wykorzystywane.

5. Własność intelektualna

5.1 Informacje i treści zawarte na stronach internetowych Endress+Hauser są chronione prawami autorskimi i innymi prawami do ochrony w zakresie handlowym.

5.2 Poza prawami wyraźnie udzielonymi na mocy niniejszych Warunków korzystania wszystkie prawa, tytuły i roszczenia, w szczególności obejmujące prawa autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty i inne prawa ochrony własności intelektualnej, jak również inne prawa dotyczące i wynikające ze wszelkich informacji i treści zawartych na stronach internetowych Endress+Hauser pozostają własnością Endress+Hauser lub ich odpowiednich właścicieli.

W szczególności nie należy zakładać, że same informacje lub treści zawarte na stronach internetowych Endress+Hauser lub też pobieranie, kopiowanie, drukowanie, modyfikowanie, kopiowanie lub jakikolwiek inny sposób wykorzystywania tych informacji i treści oznacza udzielenie jakiejkolwiek licencji lub innych praw do korzystania.

6. Wykluczenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

6.1 Endress+Hauser nie gwarantuje, że dostęp do stron internetowych Endress+Hauser i zawartych na nich informacji i treści będzie możliwy w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów, że błędy zostaną naprawione oraz że żadne wirusy ani inne szkodliwe komponenty nie zostaną przesłane podczas korzystania.

6.2 Endress+Hauser dokłada starań, aby zapewniać użytkownikom precyzyjne i aktualne informacje i treści. Endress+Hauser nie udziela jednak żadnej gwarancji dokładności, aktualności, kompletności, prawidłowości, braku praw stron trzecich, dostępności lub przydatności stron internetowych Endress+Hauser i zawartych na nich informacji i treści, jak również gwarancji wyników i wniosków opartych na informacjach i treściach zawartych na stronach internetowych Endress+Hauser.

6.3 Endress+Hauser nie gwarantuje w szczególności, że wyniki i wnioski oparte na informacjach i treściach zawartych na stronach internetowych Endress+Hauser, jak również produkty, rozwiązania i usługi, które zostały zamówione w oparciu o takie wyniki i wnioski, są odpowiednie do celów, zastosowań i możliwych sposobów wykorzystania planowanych przez klienta (patrz 3.1).

7. Wyłączenie odpowiedzialności

7.1 Odpowiedzialność za zamiary podejmowania działań niezgodnych z prawem oraz za rażące zaniedbania jest regulowana przepisami właściwego prawa.

Poza tym odpowiedzialność Endress+Hauser jest ograniczona w stopniu dozwolonym przez przepisy prawa i niezależnie od podstawy prawnej, zarówno w związku z bezpośrednimi lub pośrednimi stratami, roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kosztami, roszczeniami, wydatkami lub odszkodowaniami jakiegokolwiek rodzaju, wynikającymi z korzystania lub braku możliwości korzystania ze stron internetowych Endress+Hauser i zawartych na nich informacji i treści, w tym z uzyskanych wyników i wniosków opartych na informacjach i treściach zawartych na stronach internetowych Endress+Hauser.

7.2 Endress+Hauser nie odpowiada w szczególności za szkody wynikające z instalacji, korzystania z lub jakiegokolwiek innego zastosowania produktów i rozwiązań, które użytkownik zamówił, w następstwie wyników i wniosków opartych na informacjach i treściach zawartych na stronach internetowych Endress+Hauser (patrz 3.1).

8. Prywatność

Endress+Hauser dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych stron trzecich i postępuje zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Endress+Hauser.

9. Łącza do innych stron internetowych / treści stron trzecich

Informacje i treści stron trzecich lub łącza do stron internetowych stron trzecich zawarte na stronach internetowych Endress+Hauser podaje się wyłącznie dla wygody użytkownika oraz w celach informacyjnych.

Endress+Hauser nie ma wpływu na informacje i treści stron internetowych stron trzecich i nie sprawuje nad nimi kontroli, nie przyjmuje odpowiedzialności, nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń względem takich informacji i treści. Powyższy punkt odnosi się w szczególności do dokładności, treści, jakości i aktualności tych stron internetowych.

Endress+Hauser nie ponosi odpowiedzialności za informacje ani treści zawarte na stronach internetowych stron trzecich ani za strony internetowe, na których znajdują się łącza do stron internetowych Endress+Hauser lub na których strony te są wyświetlane w ramkach.

10. Postanowienia końcowe

10.1 W przypadku gdy określone postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania zostaną uznane za całkowicie lub częściowo nieprawomocne, pozostałe warunki nie tracą mocy prawnej.

10.2 Ustalenia dodatkowe do niniejszych Warunków Użytkowania wymagają formy pisemnej.

10.3 Zastosowanie mają przepisy prawa szwajcarskiego. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) zostają wyłączone.

10.4 Mające zastosowanie miejsce jurysdykcji jest odpowiednie dla siedziby Endress+Hauser Group Services AG.