Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Analizatory OWO, ChZT i SAC

Produkty do precyzyjnej analizy parametrów sumarycznych w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków

Analizatory OWO, ChZT i SAC stosowane są do oceny ilości materii organicznej w wodach powierzchniowych, ściekach komunalnych i przemysłowych. Mierzą one ogólny węgiel organiczny, chemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz spektralny współczynnik absorpcji. Pomiar na wypływie umożliwia zachowanie zgodności z przepisami. Analizatory zamontowane w punkcie poboru umożliwiają uniknięcie obciążeń szczytowych i ułatwiają optymalizację kontroli procesu. Aby uzyskać więcej informacji o naszych analizatorach kolorymetrycznych, wysokotemperaturowych i czujnikach optycznych, kliknij przycisk poniżej.

Dobór produktów do pomiaru parametrów sumarycznych

Analizatory OWO i ChZTwykonują pomiar rzeczywistych wartości OWO i ChZT, jeśli wymagana jest precyzyjna analiza

  • stosowane w celu zapewnienia zgodności z wartościami granicznymi ustalonymi przez organy regulujące

  • umożliwiają obliczenie wydajności oczyszczalni ścieków

  • dla potrzeb rozliczania zakładów przemysłowych wytwarzających ścieki na podstawie zasady „zanieczyszczający płaci”

Wybierz sondy SAC do monitorowania wód powierzchniowych i rzek. Są one również dobrym rozwiązaniem dla użytkowników potrzebujących ekonomicznych rozwiązań do pomiaru OWO i ChZT w ściekach komunalnych, w których nie występują istotne fluktuacje parametrów.

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen cieczy można zmierzyć z wykorzystaniem metody kolorymetrycznej. Powyższy film wyjaśnia zasadę pomiaru kolorymetrycznego.

Analiza ChZT z wykorzystaniem metody opartej na dwuchromianie

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen jest parametrem opisującym ilość tlenu potrzebną do pełnego utlenienia substancji podlegających utlenieniu w próbce. Ustalenie ChZT wymaga przygotowania próbki poprzez podgrzanie i dodanie odczynników trawiących. Po przereagowaniu kolor próbki ulega zmianie. Zmiana koloru jest proporcjonalna do stężenia związków węgla. Kolor jest mierzony metodą fotometryczną, a wartość wynikowa jest ustalana z wykorzystaniem zaprogramowanych krzywych absorpcji.

Kolorymetryczna metoda pomiaru ©Endress+Hauser

Analiza OWO z wykorzystaniem analizatorów wysokotemperaturowych

Analizator taki wykorzystuje termiczne spalanie katalityczne, po którym następuje detekcja NDIR (nierozproszone światło podczerwone) wytworzonego CO2. Analizator działa z wykorzystaniem dwóch połączonych obwodów. W obwodzie cieczy wodna próbka jest zakwaszana, a węgiel nieorganiczny jest eliminowany. Następnie próbka jest przepuszczana przez filtr w celu rozdzielenia cząsteczek. Potem próbka jest umieszczana w piecu i spalana. Spaliny są schładzane, a ilość CO2 jest ustalana z wykorzystaniem czujnika NDIR.

Analiza spektralnego współczynnika absorpcji z wykorzystaniem czujników UV

Ta metoda wykorzystuje fakt, że wiele substancji organicznych absorbuje światło UV o długości fali 254 nm. Wiązka światła ultrafioletowego z lampy błyskowej jest dzielona i kierowana na dwa odbiorniki z filtrami. Jeden ustala intensywność światła na mierzonej długości fali (254 nm), a drugi na referencyjnej długości fali (550 nm). Stosunek obu pomiarów stanowi wynik pomiaru i jest przeliczany na wartość SAC z wykorzystaniem zaprogramowanych krzywych kalibracyjnych.

Optyczna metoda pomiaru SAC ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Nasze analizatory OWO, ChZT i SAC są stosowane do wszystkich aplikacji: od szybkiego pomiaru w instalacji do analizy online w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

  • Oferujemy wzorce i odczynniki do pomiaru ChZT oraz wzorce i odczynniki do pomiaru OWO umożliwiające wykonywanie precyzyjnych, znormalizowanych pomiarów. Są one dostarczane razem z wszystkimi wymaganymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

  • Nasze systemy kondycjonowania umożliwiają dostarczenie homogenicznych próbek do monitorowania ogólnego węgla organicznego. Filtry w kształcie litery Y wykorzystywane w analizie ChZT umożliwiają łatwą integrację z linią technologiczną. Dostarczają one reprezentatywną próbkę zawierającą odpowiednią ilość ciał stałych.

  • Do naszych analizatorów Liquiline System CA80 można podłączyć maks. cztery dodatkowe czujniki Memosens zapewniające jeszcze bardziej szczegółowy obraz procesu bez konieczności stosowania dodatkowych przetworników pomiarowych.

  • Nasze optyczne czujniki SAC dokonują pomiaru bezpośrednio w rurociągu bez konieczności stosowania odczynników. Czujniki mają szeroki zakres pomiarowy umożliwiający ich stosowanie w wielu aplkacjach od instalacji wodnych po ścieki przemysłowe.