Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Dwóch klientów Endress+Hauser w elektrowni

Montaż aparatury pomiarowej w instalacji procesowej

Wzajemne dopasowanie technologii pomiarowych, akcesoriów i wstępnie mechanicznie zmontowanych podzespołów

Ciągła presja na optymalizację kosztów i wydajności zmusza wielu operatorów instalacji do zmniejszania zatrudnienia. Zmniejszanie kosztów konserwacji może nieść ze sobą poważne ryzyko, jeśli nie stosuje się najnowocześniejszych technologii. Mimo, że początkowo firma nasza zajmowała się jedynie produkcją aparatury, obecnie zapewniamy także właściwy montaż aparatury oraz utrzymanie dokładności pomiarów. Wspólnie ze specjalistami mechanikami oferujemy rozwiązania optymalnie dostosowane do potrzeb - w dowolnym miejscu i czasie.

W czym możemy pomóc?

Dostarczamy produkty, rozwiązania i usługi dla elektrowni różnych typów — od największych, wysokosprawnych siłowni nadkrytycznych i siłowni gazowo-parowych, po najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak woda, źródła geotermalne, energia słoneczna, spalarnie odpadów i biomasy. Naszym celem jest najwyższa jakość produktów i usług, dlatego współpracujemy z dostawcami, którym stosują te same zasady zapewnienia jakości. Oferujemy również rozszerzony zakres usług:

 • Całość dostaw od jednego, kompleksowego dostawcy

 • Wszystkie podzespoły są testowane, wstępnie zmontowane i posiadają niezbędne dopuszczenia

 • Wyeliminowanie strat czasu spowodowanych niedopasowaniem komponentów lub opóźnieniem dostaw

 • Minimalny zakres prac montażowych

 • Doradztwo na miejscu montażu, planowanie i zarządzanie projektem, dostawa, montaż, uruchomienie, dokumentacja

Aplikacje pomiarowe

Zachowanie integralności obiegu wodno-parowego

Stały kontakt wody i pary z rurociągami kotła parowego, kotła odzyskowego, skraplacza i łopatek turbiny może powodować osadzanie się kamienia kotłowego i korozję, co wpływa na dyspozycyjność instalacji wodno-parowej.

Zachowanie integralności obiegu wodno-parowego
Nasza wiedza ekspercka

Nasza firma oferuje modułowe panele do poboru i analizy próbek wody i pary (SWAS), który umożliwia pomiar krytycznych parametrów takich, jak przewodność właściwa i kationowa, pH, zawartość krzemionki, tlenu rozpuszczonego (TR) i jonów sodu.

 • W panelach tych wykorzystano najnowocześniejsze i efektywne ekonomicznie czujniki/przetworniki pomiarowe (Memosens/Liquiline)

 • Usługi inżynierskie i dostawa systemów do poboru/analizy próbek cieczy z obiegu wodno-parowego

 • Usługi dla generalnych wykonawców inwestycji "pod klucz" i operatorów świadczone na całym świecie

Gwarantowana dokładność pomiarów pary

Jeżeli nowa elektrownia nie osiągnie sprawności cieplnej określonej w umowie, dostawca kotła i producent turbiny mogą nie uzgodnić ilości wytwarzanej pary. W tej sytuacji legalizacja przyrządu, instalacji pomiarowej i obliczenia projektowe objętości/masy pary wodnej są wykonywane przez niezależnych ekspertów zgodnie z normą ISO 5167 metodą różnicy ciśnień z wykorzystaniem elementu spiętrzającego, np. kryzy, dyszy Venturiego lub zwężki.

Gwarantowana dokładność pomiarów pary
Nasza wiedza ekspercka

Nasz zespół specjalistów od pomiarów przepływu metodą różnicy ciśnień (DP) jest do Państwa dyspozycji na każde żądanie.

 • Wykonujemy obliczenia projektowe objętości/masy pary

 • Pomagamy w doborze najlepszego elementu spiętrzającego, głównie pod kątem trwałej straty ciśnienia

 • Udzielamy wsparcia i doradztwa w zakresie odpowiedniej instalacji, akcesoriów, montażu i uruchomienia

Automatyzacja pomiarów pH w instalacjach odsiarczania spalin (IOS)

Wartość pH jest bardzo ważna dla właściwego funkcjonowania instalacji oczyszczania spalin, gdyż jest wykorzystywana do regulacji prędkości podawania sorbentów jak np. wapna hydratyzowanego (Ca[OH]2) i węglanu wapnia (CaCO3). Wydajność kolumny absorpcyjnej (skrubera) zależy w dużym stopniu od wartości pH. Musi ona być na tyle wysoka, aby zapewnić skuteczne związanie dwutlenku siarki (SO2). Jeśli jednak jest zbyt wysoka, powoduje straty węglanu wapnia i zanieczyszczenie gipsu.

Automatyzacja pomiarów pH w instalacjach odsiarczania spalin (IOS)
Nasza wiedza ekspercka

W tych warunkach zalecamy automatyczne czyszczenie i wzorcowanie czujników pH.

 • Obniżka kosztów konserwacji i materiałów eksploatacyjnych

 • Zdalne kontrolowanie punktów pomiarowych dzięki systemowi Liquiline Control CDC90

 • Unikanie nieplanowanych przestojów i skrócenie czasu przestoju na ręczne czynności konserwacyjne

Niezawodne pomiary pary wodnej

Optymalny pomiar masy i energii pary wymaga odpowiedniej kompensacji i odpowiedniej ilości odcinków dolotowych. Chociaż pomiary pary wodnej nie są ujęte w normach dotyczących transferu rozliczeniowego np. OIML, istnieje potrzeba dokładnych i wiarygodnych pomiarów.

Niezawodne pomiary pary wodnej
Nasza wiedza ekspercka

Nasze kompletne rozwiązania do pomiaru przepływu pary (sprężonego powietrza, gazu ziemnego, itd.) są fabrycznie konfigurowane do pomiaru energii lub strumienia masy. Zapewniają one dokładny pomiar wszystkich rodzajów pary, co pozwala na ich zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych i transferze rozliczeniowym.

 • Kompletnie zmontowana instalacja pomiarowa, testowana, skonfigurowana zgodnie z wymaganiami klienta

 • Wyeliminowanie typowych błędów podczas planowania, uruchamiania i eksploatacji

 • Przejrzysty pomiar energii i generowanie raportów dotyczących wydajności instalacji

Oszczędność kosztów planowania, zakupu, montażu i konserwacji

Do pomiaru poziomu medium w skraplaczach/zbiornikach skroplin, wysokoprężnych/ niskoprężnych podgrzewaczach wody zasilającej, w odgazowywaczach i zbiornikach kompensacyjnych używano wcześniej przyrządów wypornościowych. Wynik pomiaru był niestabilny ze względu na dokładność, zmiany gęstości medium oraz sposobu zabudowy.

Oszczędność kosztów planowania, zakupu, montażu i konserwacji
Nasza wiedza ekspercka

Dostarczamy radary falowodowe (GWR) montowane w komorze poziomowskazowej, które są optymalnym rozwiązaniem do takich zadań pomiarowych i oferują wiele korzyści.

 • Łatwe i szybkie uruchomienie punktu pomiarowego

 • Wstępnie skonfigurowana i przetestowana komora poziomowskazowa dostarczana jako kompletny zespół

 • Gwarantowana jakość potwierdzona certyfikatem

Zwiększenie wydajności instalacji odzysku energii z odpadów

Pomiar temperatury przy sklepieniu kotła, w przegrzewaczach oraz w strefie spalania instalacji spalania odpadów wymaga wysokiej dokładności i kontroli. Niezbędne są również specjalne i innowacyjne materiały osłon termometrycznych oraz tulejek ochronnych, odporne na agresywne opary powstające podczas spalania oraz wysokie temperatury powodujące utlenianie.

Zwiększenie wydajności instalacji odzysku energii z odpadów
Nasza wiedza ekspercka

Osłony termometryczne i tulejki ochronne produkcji Endress+Hauser są wykonane materiału odpowiedniego do takich aplikacji.

 • Dłuższa trwałość, w tym samym wyższa dyspozycyjność punktów pomiarowych w ekstremalnych warunkach procesu

 • Mniej czynności konserwacyjnych, a tym samym niższe koszty eksploatacyjne

 • Możliwość wymiany czujnika temperatury podczas planowych przestojów

Jak to działa? Możliwa jest dowolna kombinacja

Możliwe warianty zabudowy aparatury pomiarowej Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Korzyści

Dzięki każdej kolejnej innowacji, nasi klienci mogą dalej optymalizować swoje procesy. Stale współpracujemy z naszymi klientami, aby byli oni w pełni gotowi spełnić wymagania swej branży. Od sukcesu naszych klientów zależy przecież nasz sukces.

 • Ponad 1 rok

  tyle wynosi cykl życia naszych czujników temperatury. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów osłon termometrycznych czujników temperatury, można zwiększyć dyspozycyjność i wydajność spalarni odpadów.

 • Ponad 60

  tyle lat doświadczenia mamy w zakresie aparatury pomiarowej

 • 9 miesięcy

  tyle wynosi czas amortyzacji punktu pomiarowego pH wyposażonego w automatyczny system czyszczenia i wzorcowania elektrod pomiarowych

Przeglądaj naszą ofertę!

Inne gałęzie przemysłu