Minimalizacja ryzyka poprzez modernizację aparatury kontrolno - pomiarowej

Poprawa bezpieczeństwa obiektu w wyniku zastąpienia przestarzałych technologii inteligentnymi systemami pomiarowymi

Bezpieczeństwo jest bezdyskusyjnym priorytetem na każdej instalacji cieplnej i w każdej elektrowni. Na obiektach energetycznych wyznaczone są strefy zagrożenia zależnie od całego szeregu występujących czynników ryzyka. Mimo, iż służby utrzymania ruchu przykładają najwyższą wagę do zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi urządzeń, awarie i wypadki niestety wciąż się zdarzają. Jednym z warunków podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu jest zaimplementowanie inteligentnych systemów pomiarowych, zdolnych z wyprzedzeniem informować operatorów o zagrożeniach i zastępujących tradycyjne, często mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne.

Nasza oferta

Dostarczamy rozwiązania pomiarowe podnoszące poziom bezpieczeństwa bloku energetycznego w elektrowniach i elektrociepłowniach, ciepłowniach przemysłowych, a także w energetyce wodnej, i spalarniach odpadów. Służymy fachowym doradztwem w zakresie zamiany istniejących urządzeń sygnalizacyjnych i pomiarowych przez systemy dysponujące zdalną komunikacją i samoczynną weryfikacją swojego stanu. Pomagamy przeprowadzić modernizację aparatury obiektowej i zapewniamy wsparcie serwisowe dostarczonych układów przez cały cykl ich eksploatacji. Tym samym, pomagamy ograniczyć ryzyko nieplanowanych przestojów i zmniejszyć nakłady na obsługę urządzeń.

 • Szeroka oferta przyrządów pomiarowych do pracy w warunkach niebezpiecznych, atestowanych zgodnie z międzynarodowymi normami, taki, jak ATEX, FM, TIIS

 • Parametry niezawodności umożliwiające zastosowanie przyrządów w układach zabezpieczeń wymagających poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa zgodnie z SIL 2 wg PN-EN 61508, a w przypadku homogenicznej redundancji również z SIL 3

 • ciągła weryfikacja stanu aparatury pomiarowej; technologia Heartbeat zapewniająca samoczynną diagnostykę i generowanie świadectw o stanie przyrządów bez przerywania ich pracy

 • Spójne, zunifikowane interfesjy użytkownika, z przejrzystym menu ułatwiającym obsługę

 • szkolenia poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w metrologii, podnoszące kwalifikacji personelu Użytkownika

Niezawodne układy pomiarowe w pewnych rękach

Pomiar poziomu w zbiorniku kondensatu turbiny

Pomiar poziomu w kondensatorze za turbiną parową

Stosowanie mierników wyporowych oraz przetworników różnicy ciśnień (DP) w skraplaczu za turbiną w elektrowniach i kondensacyjnych blokach ciepłowniczych nastręcza wiele problemów związanych z utrzymaniem w ruchu pomiaru poziomu kondensatu. Przyrządy mechaniczne ulegają szybkiemu zużyciu w wyniku drgania występujących na instalacji, przetworniki różnicy ciśnień wymagają z kolei uciążliwej eksploatacji w warunkach próżniowych układu rurek impulsowych i membran pośredniczących. Atrakcyjną alternatywą jest zastosowanie radarów falowodowych, odpornych na próżnię i pracujących w tych warunkach praktycznie bezobsługowo.

 • Większa dokładność, lepsza stabilność sygnału oraz niskie koszty obsługowe

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa personelu - niewymagane żadne prace obsługowe w warunkach niebezpiecznych

Pomiar przepływu na palnikach rozruchowych i dodatkowych

Pomiar ilości paliwa spalanego w palnikach rozpałkowych i podtrzymujących

Ilość mazutu lub lekkiego oleju opałowego, który został spalony w procesie rozpalania lub podtrzymania spalania węgla w kotle, musi być dokładnie mierzona i dokumentowana. Jest to konieczne zarówno dla sterowania pracą kotła jak też dla potrzeb rozliczeń emisyjnych. Stosowane w przeszłości przepływomierze mechaniczne ulegają zużyciu i wymagają starannej konserwacji. Dlatego sukcesywnie zastępowane są przez przepływomierze masowe Coriolisa, łączące w sobie najwyższe parametry metrologiczne, funkcjonalne i bezpieczeństwa eksploatacji.

 • Bezpośredni pomiar przepływu masowego, gęstości i temperatury paliwa, niewrażliwy zakłócenia od zmian parametrów mierzonej cieczy

 • Wysoka dynamika pomiaru pozwalająca zachować dokładność i powtarzalność przy zmieniającej się wartości przepływu na powrocie instalacji zależnie od ilości pracujących jednocześnie palników

Zbiornik wody zasilającej kocioł

Monitorowanie temperatury na pompie wody zasilającej kocioł

Nawet przy temperaturach przekraczających 200 °C i ciśnieniu na poziomie około 22-25 MPa, pomiar temperatury na pompie wody zasilającej nie jest zadaniem szczególnie złożonym. Czujnik temperatury pracujący na układach pompowych jest jednak narażony na silne wibracje, co prowadzi do jego szybkiego zużycia. Trwałość takiego pomiaru można wielokrotnie wydłużyć, stosując czujnik rezystancyjny ze specjalnym wykonaniem wkładu termometrycznego iTHERM Strongsens o zwiększonej odporności na drgania. Dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości w tego rodzaju punktach pomiarowych, czujnik montowany jest w osłonie z litego pręta.

 • Wkłady rezystancyjne Pt100 iTHERM Strongsens dostępne w modułowych termometrach przemysłowych Endress+Hauser

 • Odporność na drgania do 60 g w całym zakresie częstotliwości wymaganym normą IEC 60751 , czyli 10…500 Hz

 • Wyjątkowa wytrzymałość w trudnych warunkach pracy, szeroka gama wykonań konstrukcyjnych

Pomiar gęstości w instalacjach mokrego odsiarczania spalin

Pomiar gęstości zawiesiny w Instalacjach Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS)

Gęstość sorbentu jest kluczowym parametrem warunkującym osiągnięcie wymaganej skuteczności przez instalację mokrego odsiarczania spalin. Dokładny pomiar i regulacja gęstości zawiesiny w układzie cyrkulacji absorbera IMOS nabiera szczególnego znaczenia w warunkach silnie zmiennych obciążeń kotła, co jest regułą w obecnych warunkach pracy bloków w sieciach elektroenergetycznych. Jako najbardziej sprawdzoną metodę wyznaczenia gęstości zawiesiny sorbentu, proponujemy pomiar radiometryczny przetwornikiem Gammapilot. Alternatywą dla użytkowników nie preferujących metod izotopowych, jest zastosowanie przepływomierza masowego Coriolisa typu Promass.

 • Przetwornik radiometryczny Gammpilot – bezinwazyjny pomiar gęstości, w pełni niewrażliwy na zakłócenia od parametrów procesu technologicznego

 • Przepływomierz masowy Promass – jednoczesny pomiar gęstości i temperatury, brak gospodarki źródłami izotopowymi

Obieg wodno-parowy — analiza fizykochemiczna

Bloki energetyczne z turbinami parowymi- analiza jakości wody i pary

Dotychczas stosowane czujniki analogowe parametrów fizykochemicznych wody i pary niosły ze sobą sporo uciążliwości eksploatacyjnych, związanych z ich kalibracją i diagnostyką. Ponadto, wymagały starannego utrzymania czystości ich połączeń galwanicznych z przewodami pomiarowymi, narażonych na zawilgocenie i korozję. Cyfrowe czujniki Memosens dla pH, przewodności i tlenu w wodzie i parze, posiadają wbudowaną pamięć danych kalibracyjnych i diagnostycznych, umożliwiają obsługę predykcyjną. Z przetwornikami pomiarowymi Liquiline komunikują się za pomocą bezkontaktowego łącza indukcyjnego.

 • Dla analiz w obiegu wodno-parowym - z modułowymi układami poboru, chłodzenia i kondycjonowania próbek

 • Memosens: kalibracja off-line w laboratorium, ciągła diagnostyka predykcyjna i weryfikacja, bezkontaktowe łącze elektryczne,

 • Liquiline: zunifikowana platforma wielokanałowych przetworniów pomiarowych dla wszystkich czujników analitycznych, na życzenie - z weryfikacją Heartbeat obwodu pomiarowego

Cerabar S: Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika z celką ceramiczną na Instalacji Odsiarczania Spalin

Pomiar ciśnienia mediów silnie korozyjnych i ściernych

Czujniki ciśnienia z membranami metalowymi narażone są na przyspieszone zużycie przez media silnie ścierne i korozyjne, jak wodne zawiesiny popiołów czy sorbentów wapiennych. Czujniki z wypełnieniem olejowym są ponadto wrażliwe na warunki próżni panujące w kondensatorze turbiny. Doskonałą odporność na wymienione zagrożenia wykazują bezolejowe czujniki ceramiczne. Materiał membrany ceramicznej przetworników Ceraphire odznacza się bardzo wysoką twardością a jednocześnie podatnością na odkształcenia zapewniającą dokładny pomiar na zakresach pomiarowych od 1 mbar abs.

 • Odporna na przeciążenia cela pomiarowa Ceraphire z ceramiki korundowej o czystości 99,9 % Al2O3

 • Przetworniki ciśnienia Cerabar S sprawdzone w pomiarach w próżni w kondensatorze, w pomiarach zawiesiny sorbentu na instalacjach odsiarczania spalin, w zawiesinie wodnej popiołu i żużla na instalacjach hydrotransportu

Przeglądaj naszą ofertę!

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Na etapach projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni najważniejszą rolę odgrywają bezpieczeństwo personelu i techniczne bezpieczeństwo obiektu. Awarie urządzeń często wynikają z braku aktualnej informacji o stanie urządzeń pomiarowych. Dlatego zapewniamy kompletną gamę urządzeń wykonanych zgodnie z najwyższymi standardami zapewnienia jakości, i dysponującymi bieżącą, diagnostyką i weryfikacją, wykonywanymi bez przerywania pracy urządzeń. Informacje o stanie przyrządu przekazywane są do Użytkownika z zastosowaniem bezprzewodowych i przewodowych technik cyfrowej transmisji danych, kompatybilnych z powszechnie obowiązującymi protokołami.

 • x10

  — o tyle wzrasta niezawodność urządzeń cyfrowych w porównaniu do mechanicznych urządzeń pomiarowych

 • Brak

  części ruchomych oraz niewrażliwość na zakłócenia od wahań gęstości ośrodka

 • 17+

  lat stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność)