Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

z dnia 19.10.2015

§ 1. Definicje

Pojęcia z wielkiej litery używane w OWS oraz w Umowie oznaczają:

1. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta między E+H a Kupującym, mogąca przyjąć również formę Oferty i Potwierdzenia Zamówienia.

2. Kupujący – podmiot kupujący Towar od E+H lub składający Zapytanie Ofertowe.

3. E+H – Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

4. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

5. Towar – nabywana na podstawie Umowy rzecz lub rzeczy ruchome.

6. Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym człowiek nie ma możliwości zapanowania i zapobieżenia, np. powódź, huragan, śnieżyca itp., a także strajk, korek drogowy lub inne utrudnienia w komunikacji

7. Dostawa – dostarczenie Towaru do miejsca ustalonego w Umowie.

8. Dowód Dostawy – dokument potwierdzający dostarczenie Towaru.

9. Zapytanie Ofertowe – pochodzące od Kupującego zapytanie, na podstawie którego E+H sporządza Ofertę.

10. Oferta – sporządzony przez E+H dokument/e-mail zawierający informacje o proponowanych parametrach technicznych Towaru, ilości, cenie, warunkach Dostawy oraz pozostałych warunkach Umowy.

11. Zamówienie – potwierdzenie przez Kupującego ustalonych w Ofercie bądź w trakcie dalszych negocjacji warunków Umowy.

12. Zgłoszenie Reklamacyjne – pochodzący od Kupującego dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące Reklamacji.

13. Reklamacja – zawiadomienie o istnieniu wady jakościowej lub ilościowej Towaru oraz realizacja uprawnień Kupującego w ramach rękojmi lub gwarancji.

14. Dzień Roboczy – dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Określenie „dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. E+H dostarczy Kupującemu Towar określony w Zamówieniu, a Kupujący Towar odbierze i zapłaci cenę.

2. Oferta przedstawiana jest według wytycznych Kupującego, których E+H nie ma obowiązku weryfikować. E+H nie odpowiada też za dobór przez Kupującego materiałów oferowanych przez E+H pod względem ich korozyjności.

§ 3. Terminy realizacji Umowy

1. E+H przystąpi do wykonania Umowy po złożeniu przez Kupującego Zamówienia albo po uzgodnieniu przez Strony wszystkich elementów Umowy, będących przedmiotem negocjacji prowadzonych po Zapytaniu Ofertowym. Termin realizacji Umowy liczony jest w Dniach Roboczych i rozpoczyna się od otrzymania przez E+H Zamówienia, a w razie ustalenia zaliczki – od wpływu zaliczki.

2. E+H nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikłe z Siły Wyższej oraz za opóźnienie nieprzekraczające 10% czasu przyjętego na realizację Umowy. E+H zawiadomi Kupującego o przyczynie i przewidywanym opóźnieniu.

§ 4. Dostawa i wydanie Towaru

1. Dostawa następuje kurierem (wskazanym przez E+H) do siedziby Kupującego lub miejsca wskazanego w Umowie. Kupujący zapewnia obecność osoby uprawnionej do odbioru w terminie przyjazdu kuriera, który podany jest na stronie internetowej E+H. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż osoba podpisująca Dowód Dostawy za Kupującego jest uprawniona do odbioru. Dostawa może następować partiami.

2. Kupujący zapewni rozładunek, w tym przygotuje właściwe miejsce składowania (zgodne z instrukcją obsługi i wskazaniem na opakowaniu). Jeżeli rozładunek nie następuje przy pomocy urządzenia zainstalowanego na pojeździe, koszty rozładunku obciążają Kupującego.

3. W chwili odbioru Kupujący sprawdzi wagę, opakowanie oraz ilość Towaru według numerów zamówieniowych. Reklamacje w tym zakresie sporządza kurier w protokole reklamacyjnym, będącym podstawą Zgłoszenia Reklamacyjnego. Podpisanie bez zastrzeżeń Dowodu Dostawy wiąże Kupującego. W razie niemożności weryfikacji ilości Towaru z uwagi na sposób opakowania, Kupujący może w terminie 3 dni zgłosić braki ilościowe lub niezgodności numerów zamówieniowych. Niezgłoszenie w tym terminie oznacza odbiór bez zastrzeżeń.

4. W razie nieodebrania Towaru (odmowa przyjęcia, zamknięte miejsce dostawy, itp.) E+H dokona jednostronnego odbioru, który jest równoznaczny z odbiorem przez Kupującego. Z tą chwilą niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego. Towar zostanie złożony w magazynie E+H lub u profesjonalnego przechowawcy na koszt i ryzyko Kupującego. E+H wezwie Kupującego do odbioru, a po upływie 7 dni od wezwania może odstąpić od Umowy.

5. Towary będą dostarczane w jednorazowych, bezzwrotnych opakowaniach (ewentualnie europaletach), chyba że co innego wynika z przepisów. Gdy z uwagi na szczególny rodzaj Towaru będzie on dostarczony w opakowaniu zwrotnym Kupujący zwróci opakowania w terminie i za pośrednictwem kuriera wskazanego przez E+H, na jego koszt.

§ 5. Dokumentacja

1. Towar posiada instrukcję obsługi, zaś w razie potrzeby również dokumentację dodatkową, tj. atesty, certyfikaty oraz świadectwa i Deklaracje Zgodności (CE). E+H uzyska i dostarczy dokumentację dodatkową, o ile Kupujący poinformuje o takiej konieczności przed zawarciem Umowy. Dokumentację E+H może wydać w uzgodnionym terminie późniejszym. Kupujący ponosi koszty jej uzyskania.

2. Instrukcje obsługi dostarczonego Towaru są dostępne na: www.pl.endress.com/Pobierz. Instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z Towarem, chyba że strony zastrzegą, iż wystarczająca jest jej dostępność na stronie internetowej.

3. Instrukcja obsługi jest dostępna i dostarczana w języku polskim, a w przypadku braku w chwili zawarcia Umowy polskiej wersji językowej, w języku angielskim.

§ 6. Zasady płatności

1. Płatności dokonuje się na rachunek bankowy wskazany i według zasad określonych w Umowie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. Zapłata ceny przez potrącenie jest wyłączona.

2. W razie opóźnienia powyżej 7 dni E+H wezwie Kupującego do zapłaty, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin zapłaty pod rygorem odstąpienia od Umowy. E+H jest także uprawniony do wstrzymania Dostawy kolejnych partii Towaru (terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu) bez odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy.

§ 7. Zmiany i rozwiązanie Umowy

1. Kupujący może wnioskować o zmianę Umowy w zakresie warunków, miejsca lub terminu Dostawy Towaru. Zmiana Umowy następuje z chwilą akceptacji wniosku przez E+H. Jeśli zmiana powoduje dodatkowe koszty, E+H informuje Kupującego o terminie dokładnego określenia ich wysokości. Odpowiedź na wniosek Kupującego E+H wyśle w terminie 2 Dni Roboczych. Kupujący w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania informacji o kosztach może nie wyrazić zgody. Akceptacja lub milczenie Kupującego przez 2 Dni Robocze powoduje, iż Umowa ulega zmianie zgodnie z wnioskiem.

Zmiana Umowy w powyższym trybie może nastąpić na podstawie wymiany wiadomości e-mail.

2. Wniosek o zmianę Umowy powodujący zmianę Towaru lub jego kluczowych części, stanowi nowe Zapytanie Ofertowe. Realizacja takiego wniosku nastąpi na zasadach zawierania Umowy, w szczególności po złożeniu przez Kupującego nowego Zamówienia.

3. E+H może odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia przez Kupującego jej postanowień. Odstąpienie poprzedzi wezwanie do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W razie odstąpienia E+H przysługuje mu uprawnienie do naprawienia szkody.

§ 8. Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. Kupującemu przysługuje rękojmia i gwarancja za wady Towaru przez 24 miesiące, obejmujące wyłącznie roszczenie o naprawę wadliwego Towaru lub jego wymianę na nowy. Kupujący nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

2. Odpowiedzialność E+H z tytułu rękojmi i gwarancji biegnie od odbioru Towaru.

3. Dodatkowe obowiązki Kupującego celem utrzymania odpowiedzialności E+H za wady Towaru mogą zostać określone w ofercie, instrukcji obsługi Towaru lub książce gwarancyjnej (jeśli wydano). E+H ponosi odpowiedzialność określoną w niniejszym paragrafie jedynie w stosunku do Towaru zainstalowanego i używanego na terenie Polski oraz materiałów innych niż eksploatacyjne i szybko zużywające się. Odpowiedzialność E+H jest ograniczona do jakości materiału i wykonania oraz zgodnej z Umową ilości Towaru z wyłączeniem innych wad.

4. Kupujący składa Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis.pl@endress.com, a wyjątkowo za pomocą tradycyjnej poczty lub kurierem. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać opis wady, datę jej zauważenia przez Kupującego, numery seryjne wadliwego Towaru, wskazanie osoby uprawnionej po stronie Kupującego do nadzorowania realizacji Reklamacji, a w razie konieczności - świadectwo czystości urządzenia. Do Zgłoszenia Reklamacyjnego Kupujący dołącza wszelkie dokumenty wskazujące na wadę (protokół reklamacyjny sporządzony przez kuriera, zgłoszenie wady od podmiotu faktycznie użytkującego Towar, itp.)

5. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno być wysłane w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o istnieniu wady. Reklamacje zgłaszane po upływie terminów lub z naruszeniem zasad wskazanych w niniejszym paragrafie nie będą uwzględniane (roszczenia Kupującego wygasają).

6. W terminie 14 dni od doręczenia Zgłoszenia Reklamacyjnego E+H poinformuje o przyjęciu bądź odrzuceniu Reklamacji oraz sposobie i terminie jej realizacji. W razie odrzucenia Reklamacji E+H informuje Kupującego o kosztach usunięcia wady w ramach usługi serwisowej.

7. Jeśli do decyzji o przyjęciu Reklamacji potrzebna będzie wizyta E+H w miejscu zamontowania Towaru, E+H przed upływem 14 dni od doręczenia Zgłoszenia Reklamacyjnego poinformuje o dacie i kosztach wizyty swoich przedstawicieli. Jeśli Reklamacja okaże się uzasadniona, koszty wizyty ponosi E+H. W przypadku nieuzasadnionej Reklamacji Kupujący zwraca E+H koszty. E+H przysługuje prawo ostatecznej decyzji o miejscu przeprowadzenia diagnostyki i naprawy.

8. W celu realizacji Reklamacji Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby E+H za pośrednictwem kuriera wskazanego przez E+H. Kupujący ponosi koszty demontażu oraz ponownego montażu Towaru, a E+H koszty przesyłki zrealizowanej przez wskazanego przez siebie kuriera. Kupujący prześle Towar należycie opakowany, zabezpieczony, kompletny, wyczyszczony, z zaświadczeniem o czystości i bezpieczeństwie urządzenia według wzoru stanowiącego załącznik do instrukcji obsługi lub pobranego ze strony www.pl.endress.com/dekl-czystosci. Brak zaświadczenia powoduje, że termin realizacji Reklamacji nie biegnie.

9. W przypadku braku możliwości przesłania Towaru, diagnostyka i naprawa nastąpi w miejscu używania Towaru. Kupujący zapewni E+H bezpieczny dostęp do Towaru, źródło energii i zaplecze techniczne, poinformuje E+H o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu instalacji oraz (w razie konieczności) zaopatrzy E+H w szczególne środki ochrony osobistej poza odzieżą roboczą, obuwiem roboczym, kaskiem, ochronnikiem słuchu i okularami ochronnymi, Kupujący wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację Reklamacji.

W przypadku nieobecności tej osoby, przedstawiciel E+H może odmówić wykonywania czynności. Wówczas Kupujący ponosi koszty kolejnej wizyty przedstawiciela E+H, zaś E+H nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Kupującego z powodu przesunięcia terminu.

10. Części i Towary wymienione w ramach Reklamacji stają się własnością E+H, który jest uprawniony je zatrzymać lub wywieźć z miejsca realizacji Reklamacji.

§ 9. Zasady odpowiedzialności z tytułów innych niż wady Towaru

1. W razie odstąpienia E+H od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, E+H przysługuje kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży netto.

2. W razie niewykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie E+H Kupującemu przysługuje 20% ceny sprzedaży netto, jeśli Kupujący odstąpi od Umowy albo 0,3% ceny sprzedaży netto danej partii Towaru objętej Zamówieniem, co do której E+H pozostaje w zwłoce z dostawą, za każdy dzień zwłoki przekraczający termin wskazany w Umowie, nie więcej jednak niż 5% ceny sprzedaży netto danej partii Towaru.

3. Każdej ze Stron przysługuje kara umowna w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia poufności określony w Umowie.

4. E+H nie odpowiada w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią, wynikłą stratę lub zniszczenie (m.in. straty w zakresie produkcji lub brak zysków), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Towarem, odniesione przez Kupującego lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży wskazanej na fakturze VAT.

5. E+H może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wskazane w Umowie osoby do kontaktów oraz dane adresowe, mailowe i telefoniczne, są wiążące. W razie zmiany tych danych każda ze Stron zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania drugiej Strony pod rygorem skuteczności doręczenia na adresy podane w Umowie.

2. Za datę doręczenia maila oraz faksu uznaje się następny Dzień Roboczy po wysłaniu wiadomości. W przypadku korespondencji za pośrednictwem poczty lub kuriera, za datę doręczenia uznaje się datę odbioru przesyłki. Za podstawowy sposób komunikacji strony przyjmują pocztę elektroniczną.

3. Zmiany Umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści OWS lub Umowy.

4. Umowa jest zawarta w języku polskim, prawem właściwym jest prawo polskie, a wszelkie spory na podstawie Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę E+H.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Napraw

Endress+Hauser Polska sp. z o.o. z dnia 19.10.2015

§ 1. Definicje

Pojęcia z wielkiej litery używane w OWSUiN oraz w Umowie oznaczają:

1. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy E+H a Klientem.

2. Klient – podmiot zamawiający Usługę lub składający Zapytanie Ofertowe.

3. E+H – Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

4. OWSUiN – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Napraw.

5. Usługa – Naprawa oraz/lub Usługa Diagnostyki oraz/lub inna usługa wykonywana przez E+H na podstawie Umowy.

6. Naprawa – usługa polegająca na przywróceniu sprawności Urządzenia poprzez wymianę jego części na nowe lub poprzez przywrócenie właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym.

7. Usługa Diagnostyki – usługa poprzedzająca Naprawę polegająca na zdiagnozowaniu przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia.

8. Urządzenie – rzecz będąca w posiadaniu Klienta lub osoby trzeciej, w związku z którą E+H świadczy Usługę.

9. Serwis – osoby wyznaczone przez E+H wykonujące Usługę.

10. Osoba Uprawniona – osoba reprezentująca Klienta uprawniona do podejmowania decyzji związanych z wykonaniem Usługi i odbioru oświadczeń związanych z Umową obecna na miejscu wykonania Usługi, przy czym E+H jest upoważniony uznać za Osobę Uprawnioną podmiot niezależnie od faktu jego związania jakimkolwiek stosunkiem prawnym z Klientem oraz dysponowania przez niego jakimkolwiek upoważnieniem.

11. Dowód Dostawy – dokument potwierdzający dostarczenie Urządzenia do Klienta lub stwierdzający odmowę przyjęcia przez Klienta przedstawionego do odbioru Urządzenia.

12. Zapytanie Ofertowe – pochodzące od potencjalnego Klienta pytanie o możliwość świadczenia Usługi, na podstawie którego E+H sporządza Ofertę.

13. Oferta – sporządzony przez E+H dokument zawierający informacje o dostępnych Usługach, przybliżonych terminach ich wykonania, wynagrodzeniu oraz pozostałych warunkach Umowy.

14. Zamówienie – potwierdzenie przez Klienta ustalonych w Ofercie bądź w trakcie dalszych negocjacji warunków Umowy.

15. Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym człowiek nie ma możliwości zapanowania i zapobieżenia, np. powódź, huragan, śnieżyca itp., a także strajk, korek drogowy lub inne utrudnienia w komunikacji.

16. Dzień Roboczy – dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Określenie „dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

§ 2. Przedmiot Umowy i terminy jej realizacji

1. E+H świadczyć będzie na rzecz Klienta Usługę, a Klient Usługę odbierze i zapłaci wynagrodzenie.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili ustalenia przez Strony wszystkich warunków wykonania Umowy.

3. E+H przystąpi do wykonania Umowy po złożeniu przez Klienta Zamówienia albo po uzgodnieniu przez Strony wszystkich elementów Umowy, będących przedmiotem negocjacji prowadzonych po Zapytaniu Ofertowym. Termin realizacji Umowy liczy się od daty otrzymania Zamówienia, a w razie ustalenia zaliczki – od daty jej wpływu. W przypadku Usługi świadczonej poza siedzibą E+H termin przybycia Serwisu zostanie ustalony co najmniej na 5 Dni Roboczych przed planowanym przybyciem Serwisu. W razie wykonywania Usługi Diagnostyki, termin kolejnych Usług wskazany zostanie po wykonaniu Usługi Diagnostyki.

§ 3. Wykonanie Usługi

1. Jeśli Usługa jest wykonywana w siedzibie E+H, Klient ponosi koszty dostarczenia i odesłania Urządzenia, wskazując najpóźniej w Zamówieniu wybranego kuriera i adres odbiorcy. Brak tych danych upoważnia E+H do zwrotu Urządzenia wybranym przez siebie kurierem na adres siedziby Klienta. Klient dostarcza Urządzenie zabezpieczone, kompletne, wyczyszczone, z zaświadczeniem o czystości i bezpieczeństwie Urządzenia wg wzoru dostępnego na www.pl.endress.com. Niewykonanie tych obowiązków upoważnia E+H do odesłania Urządzenia bez wykonania Usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czynności już wykonane.

2. Jeśli Usługa jest wykonywana w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient zapewni Serwisowi bezpieczny i niezakłócony dostęp do Urządzenia (w tym wydając niezbędne dokumenty), źródło energii oraz zaplecze techniczne, udział Osoby Uprawnionej w trakcie wykonywania Usługi, poinformuje Serwis o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu wykonania Usługi oraz zaopatrzy w konieczne środki ochrony osobistej (za wyjątkiem odzieży roboczej, obuwia roboczego, kasku, ochronnika słuchu i okularów ochronnych). Klient zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonania Usługi, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Niewykonanie przez Klienta tych obowiązków upoważnia Serwis do opuszczenia miejsca wykonania Usługi, a Klienta obciążają koszty Serwisu oraz wynagrodzenie za czynności już wykonane.

3. E+H na wniosek Klienta przed przystąpieniem do wykonania Usługi prześle zestawienie obowiązujących stawek i kosztów. Cena za użyte materiały eksploatacyjne i części zamienne zwiększą cenę Usługi, zgodnie z cennikiem E+H obowiązującym w dacie zawarcia Umowy.

§ 4. Odbiór Usługi

1. Odbiór Usługi potwierdza prawidłowość jej wykonania i następuje w formie podpisanego przez Strony protokołu serwisowego. Gdy Klient nie wykona obowiązku określonego w § 3 ust. 2 Umowy oraz gdy bezzasadnie odmówi przyjęcia Usługi, E+H jest uprawniony do jednostronnego odbioru podpisując protokół serwisowy.

2. Gdy wykonanie Usługi następuje w siedzibie E+H odbiór potwierdza Dowód Dostawy. Klient poinformuje E+H o wadach Usługi w terminie 3 Dni Roboczych od daty widniejącej w Dowodzie Dostawy, pod rygorem uznania Usługi za wykonaną prawidłowo.

3. W przypadku świadczenia więcej niż jednej Usługi w stosunku do tego samego Urządzenia odbiór Usług nastąpi łącznie.

§ 5. Wynagrodzenie, zasady płatności

1. Wysokość wynagrodzenia wskazana przez E+H w Ofercie jest ustalana kosztorysowo i może ulec zmianom w toku wykonywania Umowy, przy czym E+H każdorazowo przed podjęciem dalszych czynności poinformuje Klienta o możliwych zmianach wynagrodzenia wyższych niż 5% całości wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy, chyba że wzrost wynagrodzenia powstanie z przyczyn leżących po stronie Klienta.

2. Płatności dokonuje się na rachunek bankowy wskazany i według zasad określonych w Umowie. Do wysokości wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia przez potrącenie jest wyłączona.

3. Faktura VAT za wykonanie Usługi może objąć również koszt odesłania Urządzenia przez E+H, cenę za materiały eksploatacyjne oraz części zamienne wykorzystane w trakcie wykonania Usługi.

4. W razie opóźnienia w płatnościach dłuższego niż 7 dni E+H wezwie Klienta do zapłaty, wyznaczając dodatkowy termin pod rygorem wystąpienia na drogę sądową lub odstąpienia od umowy. Przy częściowych płatnościach, w razie opóźnienia, E+H jest uprawniony do wstrzymania dalszych Usług bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy, a terminy realizacji Usług odpowiednio przedłużają się.

§ 6. Zmiany i rozwiązanie Umowy

1. Klient może wnioskować o zmianę Umowy. Zmiana może dotyczyć warunków, miejsca lub terminu wykonania Usługi. Zmiana Umowy następuje z chwilą akceptacji wniosku przez E+H. Jeśli zmiana powoduje dodatkowe koszty, E+H informuje Klienta o terminie dokładnego określenia ich wysokości. Odpowiedź na wniosek Klienta E+H wyśle w terminie 2 Dni Roboczych. Klient w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania informacji o kosztach może nie wyrazić zgody. Akceptacja lub milczenie Klienta przez 2 Dni Robocze powoduje, iż Umowa ulega zmianie zgodnie z wnioskiem. Zmiana Umowy w powyższym trybie może nastąpić na podstawie wymiany wiadomości e-mail.

2. Wniosek o zmianę warunków Umowy powodujący niemożliwość wykonania przez E+H dotychczasowego przedmiotu Umowy stanowi nowe Zapytanie Ofertowe. Realizacja zmienionej w ten sposób Umowy nastąpi po złożeniu przez Klienta nowego Zamówienia.

3. E+H może odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia Umowy przez Klienta. Odstąpienie będzie poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W razie odstąpienia E+H przysługuje wynagrodzenie za Usługi wykonane i uprawnienie do naprawienia szkody.

4. Strony wyłączają uprawnienie do powierzenia poprawienia lub wykonania Usługi innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo E+H.

§ 7. Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. E+H udziela gwarancji i rękojmi na wymienione w toku Naprawy części zamienne na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o.o. z dnia 19.10.2015. Rękojmia za wady Usługi jest wyłączona.

§ 8. Zasady odpowiedzialności z tytułów innych niż wady

1. W razie odstąpienia E+H od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, E+H przysługuje żądanie zapłaty ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia netto za Usługi.

2. W razie niewykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie E+H Klientowi przysługuje 20% wynagrodzenia netto za Usługę jeśli Klient odstąpi od Umowy albo 0,3% wynagrodzenia netto za wykonanie Usługi objętej Zamówieniem, co do której E+H pozostaje w zwłoce z wykonaniem, za każdy dzień zwłoki przekraczający termin wskazany w Umowie, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia netto za daną Usługę objętą Zamówieniem.

3. Każdej ze Stron przysługuje kara umowna w wysokości 5 000 zł. za każdy przypadek naruszenia poufności określony w Umowie.

4. E+H nie odpowiada w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią, wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając w to, lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Usługą, odniesione przez Klienta lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanej na fakturze VAT.

5. E+H może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość w/w kar umownych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wskazane w Umowie osoby do kontaktów oraz dane adresowe, mailowe i telefoniczne, są wiążące. W razie zmiany tych danych każda ze Stron zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania drugiej Strony pod rygorem skuteczności doręczenia na adresy podane w Umowie.

2. Za datę doręczenia maila oraz faksu uznaje się następny Dzień Roboczy po wysłaniu wiadomości. W przypadku korespondencji za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę doręczenia uznaje się datę odbioru przesyłki. Za podstawowy sposób komunikacji strony przyjmują pocztę elektroniczną.

3. Zmiany Umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści OWSUiN lub Umowy.

4. Umowa jest zawarta w języku polskim i prawem właściwym jest prawo polskie, a wszelkie spory na podstawie Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę E+H.