Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zakład przetwórstwa gazu ziemnego w prowincji Alberta w Kanadzie

Maksymalne zwiększenie wydajności procesów przetwórstwa gazu ziemnego

Maksymalne zwiększenie wydajności przetwórstwa gazu ziemnego, procesu skraplania oraz instalacji LNG

Zmienny skład surowego gazu ziemnego oraz wahania warunków procesowych i środowiskowych utrudniają wydajną, nieprzerwaną pracę instalacji przetwórstwa gazu ziemnego, skraplania oraz związanych z nimi obiektów. Dla uzyskania maksymalnej wydajności, obiekty służące do magazynowania, dystrybucji i regazyfikacji LNG wymagają także najnowocześniejszej aparatury kontrolno-pomiarowej. Krótko mówiąc, konkurencyjność wymaga większej dokładności pomiaru i lepszej kontroli wszystkich procesów przetwarzania gazu ziemnego w całym łańcuchu wartości gazu.

W czym możemy pomóc?

Nasza firma oferuje bogaty asortyment aparatury obiektowej, rozwiązań i usług celem spełnienia Państwa potrzeb w zakresie zapewniania większej kontroli i wydajności procesów przetwórstwa gazu ziemnego oraz spełnienia wymagań jakościowych dotyczących gazu. Obejmują one analizatory laserowe do pomiaru zanieczyszczeń oraz składu gazu ziemnego i LNG; precyzyjny pomiar przepływu gazu mokrego i suchego we wszystkich etapach przetwarzania i instalacjach skraplania; analizę i uzdatnianie wody i pary, oraz rozwiązania do pomiarów rozliczeniowych LNG.

 • Niezawodny radar falowodowy do pomiaru poziomu w jednostkach słodzenia gazu ziemnego.
  Precyzyjny ultradźwiękowy pomiar przepływu mokrych i suchych gazów w instalacjach przetwórstwa gazu ziemnego

 • Monitoring on-line śladowych ilości H2O: Analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (TDLAS) wykrywają stopień nasycenia i przebicie złoża adsorbentu, pozwalając na efektywną kontrolę procesu odwadniania z użyciem sit molekularnych

 • Dokładny pomiar składu LNG: Analizatory Ramana służą do obliczania zawartości energii (wartości BTU i liczby Wobbego) i wartości pieniężnej paliwa podczas produkcji oraz w punktach transferu rozliczeniowego

 • Media użytkowe: bogaty asortyment aparatury i rozwiązań przeznaczonych do analizy i uzdatniania wody i pary, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji i obniżyć koszty eksploatacyjne

 • Skidy do pomiarów rozliczeniowych przy załadunku/ rozładunku cystern LNG: kompleksowy projekt, usługi inżynierskie, dostawa i wykonawstwo rozwiązań do załadunku i rozładunku cystern LNG - wszystko od jednego dostawcy

Aplikacje pomiarowe

Niezawodny pomiar poziomu w stacjach oczyszczania gazu ziemnego

Surowy gaz ziemny ze złoża zawiera różne ilości kwaśnych gazów (H2S oraz CO2). Stacje oczyszczania gazu ziemnego służą do usuwania gazów kwaśnych w procesie chemicznej absorpcji. Typowy proces obejmuje kolumnę kontaktową (absorpcyjną) i kolumnę odpędową (destylacyjną). Skuteczna kontrola poziomu w tych kolumnach jest niezbędna dla stabilnej pracy, zapewniającej równomierny przepływ aminy na wylocie stacji.

Instalacja do uzdatniania gazu aminami
Nasza wiedza ekspercka

Korzyści płynące z wykorzystania radarów falowodowych zapewniają płynną pracę oraz wysoką wydajność stacji.

 • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

 • Bezobsługowość: brak części ruchomych w przeciwieństwie do mechanicznej aparatury do pomiaru poziomu

 • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

 • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

Monitoring on-line śladowych ilości H2O

Słodki gaz ziemny na wyjściu z instalacji do uzdatniania gazu aminami jest nasycony parą wodną. Odwadnianie na sicie molekularnym pozwala następnie uzyskiwać bardzo niskie stężenia H2O (< 0,1 ppm) wymagane do realizacji procesów skraplania niskotemperaturowego w stacjach odzyskiwania NGL oraz do produkcji LNG. Potrzebny jest bardzo dokładny pomiar w celu szybkiego wykrycia przenikania wilgoci w złożu adsorbcyjnym, aby umożliwić operatorowi przełączenie przepływu gazu do zbiornika ze świeżo zregenerowanym złożem adsorbcyjnym.

System dehydratacji z sitem molekularnym w zakładzie obróbki gazu ziemnego
Nasza wiedza ekspercka

Nasze analizatory TDLAS pomagają w realizacji tego zadania, zapewniając detekcję nasycenia i przebicia złoża sita molekularnego.

 • Opatentowana metoda spektroskopii różnicowej pozwala mierzyć ilość H2O na poziomie poniżej ppm dla szybkiej detekcji przebicia złoża adsorbentu wilgocią

 • Pomiar laserowy jest bardzo dokładny i selektywny w odniesieniu do zawartości H2O w gazie ziemnym i nie zależy od zawartości metanolu i innych zanieczyszczeń

 • Wbudowana rura separacyjna pozwala na automatyczne kontrole walidacyjne analizatora

 • Przeczytaj notę aplikacyjną Pomiar H2O na wylocie ze zbiorników z sitem molekularnym

Ultradźwiękowy pomiar przepływu w instalacjach przetwarzania gazu ziemnego

Wiarygodny pomiar przepływu ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji przetwarzania gazu ziemnego i minimalizacji wyzwań operacyjnych. Występują one zawsze, ze względu na zawartość wilgoci oraz zmienny skład gazu zasilającego. Dokładny pomiar przepływu gazu do instalacji odwadniania i oczyszczania gazu ziemnego jest niezbędny dla zwiększenia efektywności procesu i zmniejszenia do minimum problemów związanych z przeciążeniem reboilera i strat chemicznych.

Prosonic Flow G 300/500 oferuje precyzyjny ultradźwiękowy pomiar przepływu gazów mokrych i suchych
Nasza wiedza ekspercka

Ultradźwiękowe przepływomierze gazu produkcji Endress+Hauser służą do dokładnego pomiaru gazów suchych i mokrych na wszystkich etapach przeróbki gazu, w tym oczyszczania, odwadniania, frakcjonowania i odzyskiwania NGL

 • Większa dokładność i kontrole procesu dzięki kompensacji ciśnienia i temperatury w czasie rzeczywistym

 • Skuteczna kontrola procesu dzięki zaawansowanej analizie gazów, w tym strumienia objętości, skorygowanego strumienia objętości, strumienia masy, strumienia energii, wartości energetycznej, liczby Wobbego i innych parametrów.

 • Niezawodność procesu i wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki ciągłej autodiagnostyce i weryfikacji stanu urządzenia dzięki Technologii Heartbeat

Pomiar składu skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Dokładny pomiar składu LNG jest niezbędny do obliczenia zawartości energii (wartość BTU i liczby Wobbego) oraz wartości pieniężnej paliwa w czasie produkcji i w punktach transferu rozliczeniowego. Dane o składzie są niezbędne dla transakcji w terminalach importowych / eksportowych LNG, bunkrowania statków, oraz operacji załadunku cystern. Szukasz możliwości szybkiej i dokładnej analizy, najlepiej bez konieczności ekstrakcji próbki.

Załadunek zbiornikowca LNG w terminalu
Nasza wiedza ekspercka

Analizator Ramana mierzy skład LNG bezpośrednio w cieczy kriogenicznej, zapewniając szybką odpowiedź pomiarową bez konieczności odparowania próbki.

 • Ciągły pomiar składu LNG w czasie rzeczywistym, wyniki w przeciągu kilku sekund

 • Sonda Cryogenic Rxn-41 do pomiaru cieczy kriogenicznych umożliwia bezpośredni pomiar w strumieniu LNG bez pobierania i odparowania próbek, co zwiększa dokładność pomiaru, obniża koszty instalacji, skraca czas analizy od kilku minut do kilku sekund i obniża ryzyko

 • Narzędzie do wzorcowania analizatora Ramana w warunkach procesowych weryfikuje natężenie transmisji i kalibrację zgodnie z opisem w podręczniku GIIGNL dotyczącym procesu rozliczeniowego

Media użytkowe: rozwiązania analityczne dla wody i pary

Woda i para wodna odgrywają ważną rolę w przetwarzaniu i skraplaniu gazu ziemnego. Para służy do wytwarzania energii lub jako medium grzewcze – na przykład do regeneracji rozpuszczalnika w instalacjach usuwania gazów kwaśnych lub jako gaz do regeneracji złoża sita molekularnego służącego do odwadniania. Aby maksymalnie zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo procesu, woda uzupełniająca, woda chłodząca i para muszą spełniać określone parametry jakościowe.

Inżynier utrzymania ruchu sprawdza Memosensczujnik Memosens
Nasza wiedza ekspercka

Nasza firma oferuje bogaty asortyment aparatury przeznaczonej do analizy wody i pary oraz jej późniejszego uzdatniania.

 • Woda uzupełniająca: dla utrzymania jakości i uniknięcia poważnej korozji instalacji pary, woda zasilająca kocioł wymaga uzdatniania, czyli osiągnięcia określonych wartości parametrów takich, jak mętność, pH, przewodność, zawartość chloru i potencjał redoks

 • Para: dla zapobiegania korozji i wytrącaniu się osadów mineralnych na elementach instalacji, ważna jest zawartość rozpuszczonego tlenu, pH i przewodność kationowa

 • Nasze panele systemu analizy wody i pary (SWAS) z dopuszczeniem ATEX dla Strefy 2 są wyposażone w aparaturę pomiarową niezbędną do monitorowania parametrów wody i pary

 • Zapewnienie najwyższej niezawodności i dostępności instalacji dzięki inteligentnym cyfrowym czujnikomMemosens do analizy cieczy

 • Możliwość podłączenia do 8 czujników do wieloparametrowego przetwornikaLiquiline zapewnia oszczędność miejsca i kosztów

Skidy do pomiarów rozliczeniowych przy załadunku/ rozładunku cystern LNG

Załadunek samochodowych cystern LNG pomaga w dystrybucji gazu ziemnego na obszarach, gdzie nie ma sieci gazociągów łączących elektrownie, odbiorców przemysłowych i mieszkańców oraz sektor transportu. Szukasz zintegrowanego i kompaktowego rozwiązania, które umożliwi pomiar ilości i składu w celu określenia zawartości energii, bez konieczności ekstrakcji próbki.

Rozliczeniowy skid do załadunku LNG
Nasza wiedza ekspercka

Oferujemy kompleksowy projekt, usługi inżynierskie, dostawę i wykonawstwo rozwiązań do załadunku i rozładunku cystern LNG, oraz skidy do pomiaru składu i obliczenia wartości energetycznej LNG o minimalnych wymiarach zabudowy.

 • Dokładny i niezawodny pomiar ilości medium za pomocą przepływomierzy masowych Coriolisa , dedykowanych do aplikacji kriogenicznych

 • Szybki, dokładny pomiar składu LNG za pomocą analizatora Ramana do pomiaru ilości i wartości energetycznej bezpośrednio w strumieniu LNG. Brak konieczności stosowania odparowalnika, czy chromatografu gazowego (CG)

 • Zgodność, wiarygodność i odbiór: dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych dla całego systemu

 • Bezpieczeństwo i łatwość obsługi zapewnia maksymalną wydajność i dostępność systemu

Dokładne pomiary w niektórych krytycznych punktach pomiarowych

Schemat procesu oczyszczania aminowego ©Endress+Hauser
Schemat procesu w dwuzłożowym systemie adsorpcyjnym (odwadnianie na sicie molekularnym) ©Endress+Hauser

Odwadnianie na sicie molekularnym

Łańcuch wartości gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego ©Endress+Hauser

Łańcuch wartości gazu ziemnego / LNG

Korzyści

Dokładne pomiary w czasie rzeczywistym są podstawą wydajności w całym łańcuchu technologicznym gazu ziemnego/LNG. Nasz asortyment specjalistycznej aparatury i rozwiązań zapewnia wiarygodność danych i kontroli procesu, niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom związanym z wydajnością. Poprzez sieć wysoko wykwalifikowanego personelu sprzedaży i serwisu, udzielamy wsparcia w usprawnianiu wydajności Państwa procesów, zwiększaniu dostępności i bezpieczeństwa procesu produkcji, przetwarzania, skraplania, transportu, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego.

 • +20%

  o tyle wydłuża się cykl eksploatacji złoża sita molekularnego między regeneracjami dzięki stosowaniu metody TDLAS

 • 10 x

  sprawdzona wyższa powtarzalność pomiarów rozliczeniowych za pomocą analizatorów optycznych Ramana w porównaniu z chromatografią gazową w przypadku użycia odparowalników

 • ponad 3 miliony

  zainstalowanych przepływomierzy na całym świecie w wielu branżach przemysłu

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu