Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Deklaracje zgodności dla materiałów i substancji

Możemy dostarczyć różnorodne oświadczenia o zgodności z różnymi materiałami i substancjami

Endress+Hauser jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i regulacji, w tym wspólnych dyrektyw dotyczących materiałów i substancji. Zapoznaj się z poniższymi oświadczeniami.

Zakład produkcyjny Endress+Hauser w Reinach ©Endress+Hauser

Dyrektywa WEEE RoHS

Europa powinna zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez "zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny" (WEEE). Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki dwóm równoległym strategiom: Zwiększenie odsetka materiałów do ponownego wykorzystania znajdujących się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), a także zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w nowo produkowanym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

Chińska dyrektywa RoHS

Chińska dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances), oficjalnie znana jako "Administrative Measure on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products", jest regulacją rządu chińskiego mającą na celu kontrolę niektórych materiałów, w tym ołowiu. Wszystkie produkty wysyłane do Chin muszą być oznakowane zgodnie z wymogami tej dyrektywy.

Dyrektywa REACH

Wraz z dyrektywą REACH z 18 grudnia 2006 roku weszły w życie nowe obowiązki dla producentów i użytkowników substancji chemicznych. Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Obowiązuje od 1 czerwca 2008 r. Jego główną częścią jest wymóg dla producentów lub importerów substancji, aby zarejestrować je w centralnej Europejskiej Agencji Chemikaliów (EChA) i poinformować, czy produkty zawierają SvHC (Substances of Very High Concerns).

W związku ze zmianą dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów na (UE) 2018/851 od 2021 r. producenci muszą przekazywać informacje o SvHC w swoich produktach wraz z innymi informacjami również do ECHA za pośrednictwem centralnej bazy danych SCIP.

Patrz dwa poniższe stwierdzenia. Pierwszy z nich wyjaśnia znaczenie rozporządzenia REACH dla naszych produktów i informuje o SvHC, a drugi o SCIP..

Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków

Rozporządzenie UE nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków wymaga, aby dostawcy wyposażenia statków identyfikowali i zgłaszali obecność materiałów niebezpiecznych (HM) za pomocą formalnej deklaracji materiałowej. Celem niniejszego rozporządzenia jest poprawa bezpieczeństwa, ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska morskiego Unii w całym cyklu życia statku.. W szczególności w celu zapewnienia, że odpady niebezpieczne pochodzące z takiego recyklingu statków podlegają gospodarce przyjaznej dla środowiska.

CA Proposition 65

"California Proposition 65", oficjalnie znana jako "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act" z 1986 roku, stała się prawem w listopadzie 1986 roku. Wymaga ona od firm zapewnienia ostrzeżeń o znacznym narażeniu na działanie substancji chemicznych, które są znane jako powodujące raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

W dniu 31 sierpnia 2016 roku "State of California Office of Environmental Health Hazard Assessment" (OEHHA) przyjął pewne zmiany do artykułu 6, "Clear and Reasonable Warnings", które weszły w życie 30 sierpnia 2018 roku.

Azbest

Azbest jest zestawem sześciu naturalnie występujących minerałów krzemianowych. Ze względu na swoje unikalne właściwości był często wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny w różnorodnych zastosowaniach. Jednakże wszystkie rodzaje włókien azbestowych są znane z tego, że powodują poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi. W konsekwencji azbest jest obecnie zakazany w większości krajów..

Bifenyle polichlorowane (PCB))

Bifenyle polichlorowane (PCB), to organiczne związki chloru,które były kiedyś szeroko stosowane jako dielektryki i płyny chłodzące w aparaturze elektrycznej. PCB jest jednak toksyczne dla środowiska i klasyfikowane jako trwałe zanieczyszczenie organiczne.. W związku z tym PCB jest od wielu lat zakazane w większości krajów.

Kontakt