Ochrona danych

Polityka prywatności

Grupa Endress+Hauser („Endress+Hauser”, „my”) przywiązuje ogromną wagę do ochrony Państwa danych osobowych. W związku z tym prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych.

1. Zakres

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) informuje o tym, jakie dane dotyczące użytkowników stron internetowych Endress+Hauser („strony”), zbieramy, przechowujemy, rozpowszechniamy oraz używamy.

Odwiedzając nasze strony internetowe, akceptują Państwo tym samym niniejszą Politykę, w przeciwnym razie, muszą się Państwo powstrzymać od korzystania z naszych stron internetowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki, a o zmianie Polityki ogłosimy na tej stronie internetowej. Prosimy o regularne odwiedziny na naszej stronie internetowej, w celu poznania aktualnego brzmienia Polityki.

W uzupełnieniu do niniejszej Polityki, Endress+Hauser może ustanowić lokalne polityki prywatności lub informacje na temat ochrony danych, które w przypadku ich ustanowienia, znajdują się pod pozycją menu „Ochrona Danych” na dole strony. Takie lokalne polityki ochrony danych lub informacje na temat ochrony danych, mają pierwszeństwo przed niniejszą Polityką, w przypadku niezgodności postanowień tych dokumentów.

2. Zgromadzone dane

Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane identyfikujące, będą gromadzone tylko jeśli dostarczą nam Państwo te dane dobrowolnie (np. poprzez rejestrację, ankietę) lub jeśli wyrażą Państwo zgodę albo stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych na to zezwalają. Tym samym, mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, pod warunkiem, że korzystanie ze strony internetowej nie wymaga rejestracji.

Zastrzegamy sobie prawo do animizacji dostarczonych nam przez Państwa danych, w celu przechowywania ich w skoncentrowanej formie oraz łączenia z innymi danymi, celem tworzenia anonimowych statystyk (np. liczba odwiedzających).

3. Bezpieczeństwo danych

Endress+Hauser podejmie odpowiednie techniczne, administracyjne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa dla ochrony przechowywanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, utratą lub uszkodzeniem. Aby zapewnić poufność danych, wykorzystujemy najnowocześniejsze informatyczne systemy zabezpieczające.

Proszę zważyć, że Państwa dane mogą być utracone lub mogą do nich uzyskać dostęp nieuprawnione podmioty, podczas przesyłu danych w sieci Internet lub w drodze wiadomości e-mail. Nie możemy przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności i wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych podczas przesytu. Są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za zapewnienie aby komputer, którym się Państwo posługują był należycie zabezpieczony i chroniony przed złośliwym oprogramowaniem i tym podobnymi. Jeśli nie są Państwo w stanie tego zapewnić, prosimy o używanie innego środka komunikacji.

4. Wykorzystanie oraz edycja danych

Endress+Hauser gromadzi i korzysta z Państwa danych osobowych przede wszystkim w celu uczynienia zadość Państwa żądaniom, takim jak, udzielanie odpowiedzi na zapytania, realizacja zamówień, przygotowanie , negocjowanie, wykonanie i realizacja umów oraz aby zapewnić Państwu dostęp do wybranych informacji.

Uprawnienie do korzystania z Państwa danych osobowych przysługuje nam również, m.in. w związku z obowiązkami prawnymi, nakazem rządowym lub sądowym, w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń prawnych, obrony przed roszczeniami prawnymi, w celach badań oraz analizy działalności, w związku ze sprzedażą lub inną formą przeniesienia działalności gospodarczej, albo dla zapobieżenia nadużyciom oraz innym nielegalnym działaniom.

Dla zapewnienia obsługi klientów, może być konieczne gromadzenie oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych, aby możliwe było lepsze odpowiadanie na Państwa potrzeby lub udoskonalenie naszych produktów i usług. Ponadto, my lub upoważniony przez nas podmiot trzeci, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe na cele informowania Państwa o produktach i usługach Endress+Hauser, którymi mogą być Państwo w naszym przekonaniu zainteresowani, lub do przeprowadzania ankiet online.

5. Rozpowszechnianie danych

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce, Państwa dane osobowe nie będą sprzedawane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane podmiotom trzecim.

W zakresie niezbędnym na cele wymienione w punkcie 4, przekazujemy Państwa dane osobowe do spółek stowarzyszonych z Grupą Endress+Hauser lub do podmiotów trzecich, posiadających wytyczne od nas. W szczególności, z Państwa danymi osobowymi mogą się zapoznać zewnętrzne firmy i przedstawiciele, którzy wykonują techniczne prace z zakresu konserwacji lub wykonują w naszym imieniu prace wspomagające realizację transakcji biznesowych. Wszystkie te firmy i agenci mają obowiązek zachowania pełnej poufności.

Może się zdarzyć, że określone dane osobowe są przechowywane lub przetwarzane na komputerach zlokalizowanych w krajach, które nie posiadają takich samych praw ochrony prywatności, jak kraj Państwa pobytu. Dlatego przyjmujemy najwyższe standardy ochrony danych osobowych z krajów, w których prowadzimy działalność, jako bazę dla naszych metod ochrony danych.

6. Cookies

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych, dane są automatycznie pobierane przez jeden lub więcej małych plików – tzw. Cookies (ciasteczka) - które są automatycznie wysyłane i zapisywane na Państwa komputerze. Tak zebrane dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Uzyskiwane dane dotyczą w szczególności używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, nazwy domeny poprzednio odwiedzanych stron internetowych, liczby odwiedzin na naszych stronach internetowych, odwiedzanych stron internetowych oraz zwykłego miejsca lokalizacji.

Używamy Cookies głównie aby zebrać dane dotyczące użytkowników podczas wizyty na naszych stronach internetowych lub w trakcie kilku wizyt (zarządzanie sesją), celem zgromadzenia danych o użytkownikach naszych stron internetowych na podstawie ich preferencji, co pozwoli na dostarczenie im w przyszłości dostosowanych treści (personalizacja) lub w celu śledzenia preferencji użytkowników w sieci Internet (tracking).

Do przechowywania preferencji i danych, które są potrzebne podczas wizyty na stronie (zarządzanie sesjami i personalizacja), korzystamy z własnych plików Cookies, co oznacza, że pliki te należą do domeny, która pojawi się na pasku adresu przeglądarki. Aby śledzić trendy i wzory użytkownika (tracking), korzystamy z plików cookies innych firm, co oznacza, że te pliki nie należą do domeny, która wyświetla się na pasku adresu przeglądarki.

Zebrane dane wykorzystujemy do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług, aby ocenić atrakcyjność naszych stron internetowych oraz aby usprawnić ich działanie oraz udoskonalić ich treść. Dane zebrane przez „third-party” Cookies są przetwarzane przez podmioty trzecie na mocy naszego upoważnienia. „Third-party” Cookies są wykorzystywane wyłącznie przez nasze strony internetowe oraz podmiot dostarczający nam statystyk internetowych i nie są udostępniane innym podmiotom trzecim.

Większość przeglądarek obsługuje pliki Cookies i umożliwia użytkownikom ich blokowanie. Mogą Państwo dokonać takiej konfiguracji ustanowień przeglądarki, że wszystkie Cookies będą odrzucane albo, że otrzymają Państwo wiadomość, gdy plik Cookie będzie przesyłany. Jakkolwiek, pewne funkcje oraz usługi na naszych stronach internetowych nie będą poprawnie działać lub nie będą wcale działać bez użycia plików Cookies.

7. Odnośniki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać odesłania do innych stron internetowych, których nie dotyczy niniejsza Polityka. Przed umieszczeniem odesłania do innych stron internetowych na naszej stronie, ich zawartość będzie przez nas uważnie przeanalizowana, w celu zapewnienia, że odsyłamy wyłącznie do stron internetowych, które przestrzegają tak samo wysokich zasad ochrony prywatności jak Endress+Hauser. Nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki prywatności oraz zawartość takich, innych stron internetowych. W przypadku powzięcia wiedzy o okoliczności, iż zawartość takiej strony stanowi naruszenie, usuwamy natychmiastowo tę treść lub odesłanie.

8. Prawo do informacji i kontakt

Na Państwa prośbę Endress+Hauser poinformuje Państwa, w rozsądnym czasie, na piśmie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i jakie Państwa dane osobowe są przechowywane w naszym systemie. Jeśli, pomimo naszych starań aby zachować prawidłowość oraz aktualność danych, w naszym systemie będą przechowywane nieprawidłowe dane, skorygujemy je na Państwa życzenie. Jako zarejestrowany użytkownik mają Państwo możliwość zapoznania się, zmiany lub usunięcia dostarczonych przez siebie danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych osobowych, próśb o informację, jak i sugestii oraz skarg, prosimy o kontakt z Działem Prawnym Endress+Hauser Managment AG. 
Endress+Hauser odpowie na wszystkie stosowne prośby o informację oraz wszystkie prośby o korektę, zmianę lub usunięcie danych osobowych.