Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Predykcyjny system sterowania Liquiline Control CDC81

Zwiększ efektywność i oszczędzaj na kosztach eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Celem systemu nadrzędnego jest osiągnięcie wartości zadanych związków azotu oraz fosforu przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej oraz odczynników chemicznych. Wykorzystuje algorytmy predykcyjne wypracowane na modelu matematycznym. Na podstawie analizy napływu do bloków biologicznych z kilkugodzinnym wyprzedzeniem dobierają nastawy urządzeń wykonawczych w celu stworzenia warunków optymalnych do zredukowania zanieczyszczeń.

Liquiline Control ©Endress+Hauser
CDC81 zdalny dostęp poprzez tablet ©Endress+Hauser
CDC81 wizualizacja w sterowni
CDC81 w szafie

Moduł usuwania azotu

Sterowanie usuwaniem azotu amonowego, zrealizowane jest w oparciu o pomiar ładunku dopływającego do komór osadu czynnego. Zmierzone wartości azotu oraz przepływu określają masę zanieczyszczeń dopływających i stanowią podstawę do obliczeń zapotrzebowania na tlen w komorze nitryfikacji. Przygotowanie optymalnych warunków do pracy dla osadu czynnego ma na celu uzyskanie efektu oczyszczania ścieków jak najmniejszym kosztem. System dokonuje również ciągłej weryfikacji ilości podawanego powietrza, na zgodność z obliczonymi wytycznymi. W czasie rzeczywistym dokonywane są również korekty uwzględniające wyniki pomiarów z końca komór biologicznych..

Moduł usuwania fosforu

Dla zapewnienia skutecznej eliminacji fosforanów, system Liquiline Control wykorzystuje ciągły pomiar natężenia przepływu i stężenia fosforanów do sterowania pompą dozującą. Dzięki temu ilość dozowanego środka strącającego zależy od masy jaka pozostała do usunięcia po biologicznym oczyszczaniu. Zapewnia to najwyższą skuteczność usuwania fosforanów, mniejsze zużycie środka strącającego i niższe koszty. Dodatkową korzyścią z optymalnego dozowania ilości środka strącającego jest zapobieganie zasolenia komory biologicznej i zwiększania ilości osadu.

Niezawodne sterowanie procesem

Dzięki ciągłym pomiarom i sprawdzaniu jakości sygnału, Liquicontrol gwarantuje stabilną pracę instalacji i odpowiednie parametry na wylocie oczyszczalni. W przypadku błędnych wskazań wartości mierzonych lub awarii któregoś z urządzeń np. dmuchawy, system ustawia daną pętlę sterowania w stan awaryjny i generuje komunikat błędu lub ostrzeżenia. Po wdrożeniu systemu Liquiline Control personel oczyszczalni zachowuje przez cały czas pełną kontrolę nad procesem. Przejrzysty panel obsługi udostępnia pełna informację o przebiegu procesu. co podnosi komfort pracy operatora.

Łatwa integracja z istniejącymi systemami sterowania

Liquiline Control ma budowę modułową, opartą na sterowniku programowalnym oraz modułach interfejsu sieci obiektowych, co umożliwia rozbudowę systemu. System jest dostępny w wersji autonomicznej lub do integracji z systemami PLC/DCS, w różnych wersjach obudowy, co pozwala na szybką integrację z istniejącymi systemami sterowania procesem oraz z istniejącą aparaturą pomiarową.

Zdalny dostęp

Korzystając z sieci obiektowych lub technologii bezprzewodowych Liquiline Control przesyła wszystkie dane pomiarowe do centralnej dyspozytorni. Umożliwia to łatwe monitorowanie procesu i zmianę parametrów algorytmu sterowania. Monitorowanie procesu za pośrednictwem bezpiecznej sieci VPN jest bardzo szybkie i proste. Pozwala to na zarządzanie wartościami pomiarowymi i parametrami przez personel oczyszczalni niezależnie od ich lokalizacji i warunków pogodowych.

Liquiline Control - oprogramowanie

 • Sterowanie od stężenia tlenu rozpuszczonego z automatycznym wykrywaniem pików obciążenia

 • Jednoczesne sterowanie kilkoma ciągami technologicznymi

 • Walidacja wartości pomiarowych

 • Wersja autonomiczna lub do integracji z istniejącym systemem sterowania

 • Sterowanie reaktorem przepływowym o zmiennych fazach nitryfikacji / denitryfikacji oraz reaktorem z recyrkulacja wewnętrzną

 • Predykcyjny model sterowania w celu kompensacji obciążenia zmiennym ładunkiem

 • Monitoring i sygnalizacja nagłych zrzutów wód odciekowych w długotrwałych procesach denitryfikacji

 • Sterowanie chemicznym strącaniem fosforanów

 • Zdalny dostęp

Liquiline Control - niezbędne opomiarowanie

 • Pomiar tlenu rozpuszczonego

 • Pomiar azotu amonowego i azotanowego

 • Pomiar fosforanów

 • Pomiary przepływu ścieków na wlocie do reaktora, w recyrkulacji wewnętrznej

 • Pomiary przepływu powietrza

 • Uruchomienie

 • Optymalizacja w trakcie pracy

 • Szkolenia aplikacyjne

 • Zdalna diagnostyka

Liquiline Control - usługi serwisowe

 • Uruchomienie

 • Optymalizacja w trakcie pracy

 • Szkolenia aplikacyjne

 • Zdalny nadzór technologiczny