Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Automatyzacja chemicznego strącania fosforu ze ścieków

Kontroluj wartości graniczne, optymalizuj zużycie środka strącającego i poprawiaj kondycję osadu czynnego

Zoptymalizuj dawkę środka strącającego fosfor (koagulanta) i zacznij oszczędzać! Uzasadniona ekonomicznie ilość dozowanego koagulanta taka, kiedy efekt zawartość fosforu w ściekach oczyszczonych jest nieznacznie niższa niż określona w pozwoleniu wodno-prawnym. Jak optymalizować strącanie fosforanów? Najprościej jest skorzystać z produkowanego przez Endress+Hauser systemu sterowania Liquiline Control. Automatycznie dozuje on środek strącający, zgodnie z rzeczywistym obciążeniem, dbając o zachowanie zadanych wartości parametrów wyjściowych.

Automatyczny układ dozowania soli strącających fosfor ©Endress+Hauser

Automatyczny układ dozowania soli strącających fosfor sterowany przez Liquiline Control.

Zautomatyzowanie dozowania koagulantów zapewnia właściwe parametry w odpływie oczyszczalni. ©Endress+Hauser

Automatyzacja procesu chemicznego strącania fosforu daje pewność zarówno przy niskim jak i wysokim obciążeniu, w sposób ciągły dobierając właściwą dawkę.

Liquiline Control steruje dozowaniem soli żelaza oraz soli glinu ©Endress+Hauser

Liquiline Control steruje dozowaniem zarówno soli żelaza jak i soli glinu. Możesz przełączać się pomiędzy stosowanymi koagulantami kiedy tylko zechcesz, na przykład przy zmianach pór roku.

Analizator ortofosforanów Liquiline System CA80PH jest niezbędny w układzie chemicznego strącania fosforu ©Endress+Hauser

Analizator ortofosforanów Liquiline System CA80PH, zapewnia wiarygodne i powtarzalne wartości pomiarowe, wykorzystywane przez Liquiline Control w celu regulacji dawkowania środka strącającego w osadnikach wtórnych.

Chemiczne strącanie fosforanów zapewnia niezawodne usuwanie fosforu ze ścieków. ©Endress+Hauser

Dzięki systemowi Liquiline Control można zautomatyzować chemiczne strącanie fosforu w oczyszczalni, zapewniając niezawodne usuwanie fosforu ze ścieków.

Fosfor vs ortofosforany - który z parametrów warto mierzyć online?

Aby ścieki można było sklasyfikować jako oczyszczone, fosfor jest jednym z biogenów, które muszą zostać zredukowane. Po oczyszczaniu biologicznym fosfor jest usuwany ze ścieków poprzez dodanie środków strącających, które można dozować w różnych punktach. Na drodze chemicznej usuwany jest tylko fosfor w postaci rozpuszczonej, a więc nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie fosforu. Mierzona wartość fosforu ogólnego służy do monitorowania wylotu oczyszczalni ścieków, podczas gdy wartość ortofosforanów służy do sterowania procesem strącania.

Wyzwania związane z chemicznym strącaniem fosforanów

Sole żelaza lub sole glinu są zwykle używanymi środkami strącającymi. Jeśli dawka jest zbyt duża, może to zwiększyć zasolenie biologii i spowodować zwiększenie ilości osadu czynnego. Zbyt duża ilość soli zwiększa liczbę jonów w wodzie, co z kolei zmienia wartość pH i może ostatecznie prowadzić do zaburzenia układu. Większe ilości osadu nadmiernego oznaczają większe koszty utylizacji. Ponadto przedawkowanie oznacza, że środek strącający, który jest bardzo kosztowny, idzie na marne.

Ramowa dyrektywa wodna (WFD) określa cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, które mają bezpośredni wpływ na wartości wyjściowe oczyszczalni ścieków. Wartości graniczne dla fosforu w wypływie zależą od wielkości oczyszczalni i zwykle mieszczą się w zakresie od 1 do 2 mg / l. Jeśli wymagają tego warunki lokalne, np. jeśli ścieki z oczyszczalni ścieków są odprowadzane do wód wrażliwych, wartości dopuszczalne mogą być znacznie niższe.

Automatyczne usuwanie fosforanów z pomocą Liquiline Control

Stężenie fosforanów zwykle podlega silnym wahaniom, w zależności od pogody, pory dnia i charakteru zrzucanych ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej. Aby poradzić sobie z tymi fluktuacjami, Liquiline Control dozuje środek strącający w zależności od obciążenia.

Oznacza to, że system sterowania uwzględnia bieżącą wartość stężenia ortofosforanów w komorze napowietrzania i zestawia z ilością ścieków, która obecnie przepływa przez oczyszczalnię. Dozowanie odbywa się w taki sposób aby utrzymać wartość fosforu w granicach, określonych przez operatora. Zapobiega to także przedawkowaniu środka strącającego, zapobiegając w ten sposób wzrostowi zasolenia i zwiększeniu objętości osadu czynnego.

Korzyści

  • Pełna zgodność odpływu z wartościami fosforu ogólnego określonych w pozwoleniu wodno-pawnym - nawet przy dynamicznych zmianach obciążenia ładunkiem

  • Optymalne (ekonomiczne) zużycie środka strącającego fosfor

  • Jednoczesne sterowanie dwoma pompami dozującymi

  • Możliwość przełączania pomiedzy dozowaniem soli żelaza, soli glinu lub ich mieszaniny

  • Proces jest całkowicie pod Twoją kontrolą

Do pobrania