Maksymalne zwiększenie wydajności procesów przetwórstwa gazu ziemnego

Zwiększ wydajność przetwórstwa gazu ziemnego, procesu skraplania oraz instalacji LNG

Zmienny skład surowego gazu ziemnego oraz wahania warunków procesowych i środowiskowych utrudniają wydajną, nieprzerwaną pracę instalacji przetwórstwa gazu ziemnego, skraplania oraz związanych z nimi obiektów. Dla uzyskania maksymalnej wydajności, obiekty służące do magazynowania, dystrybucji i regazyfikacji LNG wymagają także najnowocześniejszej aparatury kontrolno-pomiarowej. Innymi słowy: konkurencyjność wymaga większej dokładności pomiaru i lepszej kontroli wszystkich procesów przetwarzania gazu ziemnego w całym łańcuchu wartości gazu.

Wiodące rozwiązania do analizy gazów i precyzyjna, niezawodna kontrola procesu

Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment aparatury obiektowej, rozwiązań i usług celem spełnienia Państwa potrzeb w zakresie zapewniania większej kontroli i wydajności procesów przetwórstwa gazu ziemnego oraz spełnienia wymagań jakościowych dotyczących gazu. Obejmują one analizatory laserowe do pomiaru zanieczyszczeń oraz składu gazu ziemnego i LNG; precyzyjny pomiar przepływu gazu mokrego i suchego we wszystkich etapach przetwarzania i instalacjach skraplania; analizę i uzdatnianie wody i pary, oraz rozwiązania do pomiarów rozliczeniowych LNG.

 • Niezawodny radar falowodowy do pomiaru poziomu w jednostkach słodzenia gazu ziemnego.
  Precyzyjny ultradźwiękowy pomiar przepływu mokrych i suchych gazów w instalacjach przetwórstwa gazu ziemnego

 • Monitoring online śladowych ilości H2O: Analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (TDLAS) wykrywają stopień nasycenia i przebicie złoża adsorbentu, pozwalając na efektywną kontrolę procesu odwadniania z użyciem sit molekularnych

 • Dokładny pomiar składu LNG: Analizatory Ramana służą do obliczania zawartości energii (wartości BTU i liczby Wobbego) i wartości pieniężnej paliwa podczas produkcji oraz w punktach transferu rozliczeniowego

 • Media użytkowe: bogaty asortyment aparatury i rozwiązań przeznaczonych do analizy i uzdatniania wody i pary, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji i obniżyć koszty eksploatacyjne

 • Skidy do pomiarów rozliczeniowych przy załadunku/ rozładunku cystern LNG: kompleksowy projekt, usługi inżynierskie, dostawa i wykonawstwo rozwiązań do załadunku i rozładunku cystern LNG - wszystko od jednego dostawcy

Dokładne pomiary w niektórych krytycznych punktach pomiarowych

Schemat procesu oczyszczania aminowego w przemyśle przetwórczym gazu ziemnego ©Endress+Hauser
Schemat procesu w dwuzłożowym systemie adsorpcyjnym (odwadnianie na sicie molekularnym) ©Endress+Hauser

Odwadnianie na sicie molekularnym

Łańcuch wartości gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego ©Endress+Hauser

Łańcuch wartości gazu ziemnego / LNG

Aplikacje przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego / LNG

Instalacja oczyszczania aminowego

Niezawodny pomiar poziomu w stacjach oczyszczania gazu ziemnego

Surowy gaz ziemny z różnych złóż zawiera domieszki o odczynie kwaśnym (H2S i CO2). Stacje oczyszczania gazu ziemnego służą do usuwania gazów kwaśnych w procesie chemicznej absorpcji. Typowy proces obejmuje kolumnę kontaktową (absorpcyjną) i kolumnę odpędową (destylacyjną). Skuteczna kontrola poziomu w tych kolumnach jest niezbędna dla stabilnej pracy, zapewniającej równomierny przepływ aminy na wylocie stacji. Korzyści płynące z wykorzystania radarów falowodowych zapewniają płynna pracę oraz wysoką wydajność stacji.

 • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

 • Bezobsługowość: brak części ruchomych w przeciwieństwie do mechanicznej aparatury do pomiaru poziomu

 • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

 • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

System odwadniania na sicie molekularnym w instalacji przeróbki gazu ziemnego

Monitoring online śladowych ilości H2O

"Słodki" gaz ziemny, opuszczający instalację oczyszczania aminowego, jest nasycony parą wodną. Część wody może być usuwana przez przepuszczanie wilgotnego gazu przez separator cieczy, a następnie poddawaniu go sprężaniu i chłodzeniu. Odwadnianie na sicie molekularnym pozwala następnie uzyskiwać bardzo niskie stężenia H2O (< 0,1 ppm) wymagane do realizacji procesów skraplania niskotemperaturowego w stacjach odzyskiwania NGL oraz do produkcji LNG. Nasze analizatory TDLAS pomagają w realizacji tego zadania, zapewniając detekcję nasycenia i przebicia złoża sita molekularnego.

 • Opatentowana metoda spektroskopii różnicowej pozwala mierzyć ilość H2O na poziomie poniżej ppm dla szybkiej detekcji przebicia złoża adsorbentu wilgocią

 • Pomiar laserowy jest bardzo dokładny i selektywny w odniesieniu do zawartości H2O w gazie ziemnym i nie zależy od zawartości metanolu i innych zanieczyszczeń

 • Wbudowana rura separacyjna pozwala na automatyczne kontrole walidacyjne analizatora

 • Przeczytaj notę aplikacyjną Pomiar H2O na wylocie ze zbiorników z sitem molekularnym

Prosonic Flow G 300/500 zapewnia dokładny pomiar ultradźwiękowy gazów mokrych i suchych

Ultradźwiękowy pomiar poziomu w instalacjach przetwarzania gazu ziemnego

Wiarygodny pomiar przepływu jest kluczowy dla optymalizacji procesu przetwórstwa gazu ziemnego i zmniejszenia do minimum problemów eksploatacyjnych. Występują one zawsze, ze względu na zawartość wilgoci oraz zmienny skład gazu zasilającego. Dokładny pomiar przepływu gazu do instalacji odwadniania i oczyszczania gazu ziemnego jest niezbędny dla zwiększenia efektywności procesu i zmniejszenia do minimum problemów związanych z przeciążeniem reboilera i strat chemicznych.

 • Ultradźwiękowe przepływomierze gazu produkcji Endress+Hauser służą do dokładnego pomiaru gazów suchych i mokrych na wszystkich etapach przeróbki gazu, w tym oczyszczania, odwadniania, frakcjonowania i odzyskiwania NGL

 • Większa dokładność i kontrole procesu dzięki kompensacji ciśnienia i temperatury w czasie rzeczywistym

 • Skuteczna kontrola procesu dzięki zaawansowanej analizie gazów, w tym strumienia objętości, skorygowanego strumienia objętości, strumienia masy, strumienia energii, wartości energetycznej, liczby Wobbego i innych parametrów.

 • Niezawodność procesu i wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki ciągłej autodiagnostyce i weryfikacji stanu urządzenia dzięki Technologii Heartbeat

Załadunek tankowca LNG w terminalu

Pomiar składu skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Dokładny pomiar składu LNG jest niezbędny do obliczenia zawartości energii (wartości BTU i liczby Wobbego) i wartości pieniężnej paliwa podczas produkcji oraz w punktach transferu rozliczeniowego. Dane o składzie są niezbędne dla transakcji w terminalach importowych / eksportowych LNG, bunkrowania statków, oraz operacji załadunku cystern. Analizator Ramana mierzy skład LNG bezpośrednio w cieczy kriogenicznej, zapewniając szybką odpowiedź pomiarową bez konieczności odparowania próbki.

 • Ciągły pomiar składu LNG w czasie rzeczywistym, wyniki w przeciągu kilku sekund

 • Sonda Pilot™ do pomiaru cieczy kriogenicznych umożliwia bezpośredni pomiar w strumieniu LNG bez pobierania i odparowania próbek, co zwiększa dokładność pomiaru, obniża koszty instalacji, skraca czas analizy od kilku minut do kilku sekund i obniża ryzyko

 • Narzędzie do wzorcowania analizatora Ramana w warunkach procesowych weryfikuje natężenie transmisji i kalibrację zgodnie z opisem w podręczniku GIIGNL dotyczącym procesu rozliczeniowego

Technik serwisu sprawdza czujnik Memosens

Media użytkowe: rozwiązania analityczne dla wody i pary

Woda i para odgrywają ważną rolę w przetwórstwie i skraplaniu gazu ziemnego. Para służy do wytwarzania energii lub jako medium grzewcze – na przykład do regeneracji rozpuszczalnika w instalacjach usuwania gazów kwaśnych lub jako gaz do regeneracji złoża sita molekularnego służącego do odwadniania. Aby maksymalnie zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo procesu, woda uzupełniająca, woda chłodząca i para muszą spełniać określone parametry jakościowe. Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment aparatury przeznaczonej do analizy wody i pary oraz jej późniejszego uzdatniania.

 • Woda uzupełniająca: dla utrzymania jakości i uniknięcia poważnej korozji instalacji pary, woda zasilająca kocioł wymaga uzdatniania, czyli osiągnięcia określonych wartości parametrów takich, jak mętność, pH, przewodność, zawartość chloru i potencjał redoks

 • Para: dla zapobiegania korozji i wytrącaniu się osadów mineralnych na elementach instalacji, ważna jest zawartość rozpuszczonego tlenu, pH i przewodność kationowa

 • Nasze panele systemu analizy wody i pary (SWAS) z dopuszczeniem ATEX dla Strefy 2 są wyposażone w aparaturę pomiarową niezbędną do monitorowania parametrów wody i pary

 • Zapewnienie najwyższej niezawodności i dostępności instalacji dzięki inteligentnym cyfrowym czujnikom Memosens do analizy cieczy

 • Możliwość podłączenia do 8 czujników do wieloparametrowego przetwornika Liquiline zapewnia oszczędność miejsca i kosztów

Skid do pomiarów rozliczeniowych w stacji załadunku LNG

Skidy do pomiarów rozliczeniowych przy załadunku/ rozładunku cystern LNG

Cysterny do dystrybucji LNG umożliwiają dostawy gazu ziemnego do miejsc, w których brak sieci rurociągów dostarczających go do elektrowni, klientów przemysłowych i mieszkań oraz do sektora transportowego. Oferujemy kompleksowy projekt, usługi inżynierskie, dostawę i wykonawstwo rozwiązań do załadunku i rozładunku cystern LNG, oraz skidy do pomiaru składu i obliczenia wartości energetycznej LNG o minimalnych wymiarach zabudowy.

 • Dokładny i niezawodny pomiar ilości medium za pomocą przepływomierzy masowych Coriolisa Promass, dedykowanych do aplikacji kriogenicznych

 • Szybki, dokładny pomiar składu LNG za pomocą analizatora Ramana do pomiaru ilości i wartości energetycznej bezpośrednio w strumieniu LNG. Brak konieczności stosowania odparowalnika, czy chromatografu gazowego (CG)

 • Zgodność, wiarygodność i odbiór: dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych dla całego systemu

 • Bezpieczeństwo i łatwość obsługi zapewnia maksymalną wydajność i dostępność systemu

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Dokładne pomiary w czasie rzeczywistym stanowią podstawę wysokiej efektywności całego łańcucha procesowego gazu ziemnego / LNG. Nasz asortyment specjalistycznej aparatury i rozwiązań zapewnia wiarygodność danych i kontroli procesu, niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom związanym z wydajnością. Poprzez sieć wysoko wykwalifikowanego personelu sprzedaży i serwisu, udzielamy wsparcia w usprawnianiu wydajności Państwa procesów, zwiększaniu dostępności i bezpieczeństwa procesu produkcji, przetwarzania, skraplania, transportu, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego.

 • +20%

  o tyle wydłuża się cykl eksploatacji złoża sita molekularnego między regeneracjami dzięki stosowaniu metody TDLAS

 • 10 x

  sprawdzona wyższa powtarzalność pomiarów rozliczeniowych za pomocą analizatorów optycznych Ramana w porównaniu z chromatografią gazową w przypadku użycia odparowalników

 • ponad 3 miliony

  zainstalowanych przepływomierzy na całym świecie w wielu branżach przemysłu