Zapewnienie ciągłości produkcji i bezpieczeństwa pracy urządzeń hutniczych

Zwiększenie bezpieczeństwa procesów technologicznych w hutnictwie stali dzięki inteligentnym urządzeniom i systemom pomiarowym

Wysokie temperatury, bliskość płynnego metalu i narażenia na obciążenia mechaniczne powodują, że środowisku pracy przy procesach hutniczych wytopu surówki i produkcji stali jest trudne zarówno dla ludzi, jak i dla zainstalowanych tam urządzeń. Równocześnie, funkcjonowanie na dzisiejszym, niezwykle konkurencyjnym rynku, wymaga od operatorów hut i stalowni zapewnienia ciągłości i wydajności produkcji. Aby sprostać temu wyzwaniu, niezbędne jest wsparcie technologii przez inteligentne urządzenia pomiarowe, zdolne w każdej chwili dostarczać wiarygodne dane o przebiegu procesu, ale także weryfikować ważność generowanych przez siebie informacji.

Nasza oferta

Nasi specjaliści ds. projektowania układów pomiarowych dla procesów hutniczych pomagają klientom w doborze oprzyrządowania optymalnego dostosowanego do wymogów branży i danego zadania, a także zgodności z normami: - bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 opisującej reguły zwiększania niezawodności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym AKPiA, i klasyfikacji wg poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level) - normy sektorowej PN-EN 61511: odnośnie zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym i obniżania ryzyka awarii przy wykorzystaniu oprzyrządowania zgodnego z normą EN-ISO-13849.

 • Niezawodny monitoring układów wody chłodzącej pieców hutniczych przy wytopie surówki oraz w produkcji i odlewaniu stali i żeliwa.

 • Bezprzewodowe rozwiązania układów pomiarowych w miejscach o utrudnionym dostępie dla obsługi

 • Ciągła weryfikacja sprzętowa i software'owa urządzeń pomiarowych, bez przerywania ich pracy na instalacji technologicznej

Działania na rzecz bezpieczeństwa i niezawodności instalacji produkcyjnej

Proces wytwarzania stali ©Endress+Hauser
Monitorowanie szczelności układu chłodzenia w konwertorze tlenowym ©Endress+Hauser
Rozwiązanie systemowe do wykrywania nieszczelności ©Endress+Hauser

Przykładowe obszary zastosowań

Moment wlewania surówki wielkopiecowej do konwertera w stalowni

Monitorowanie szczelności układów wody chłodzącej pieców hutniczych

Ewentualne wycieki wody z obiegów chłodzących wielkiego pieca, konwertorów tlenowych, oraz pieców dla rafinacji stali stwarzają krytyczne zagrożenie dla obiektu i pracowników. Mechanizm wykrywania nieszczelności opiera się na stałych podstawach: jest to bilansowanie przepływu wody chłodzącej na zasilaniu i powrocie układu chłodzenia, mierzonego za pomocą dokładnych przepływomierzy, elektromagnetycznych lub ultradźwiękowych. Dodatkowa kontrola temperatury wody zasilającej i powrotnej w dostarczanych przez nas układach, wykonywana jest w celu zwiększenia dokładności za pomocą oddzielnych termometrów umieszczonych w pobliżu przepływomierzy.

Monitorowanie bezprzewodowe

Bezprzewodowa kontrola temperatury oleju smarnego na łożyskach walcarki

W czasie walcowania stali, główne obciążenia wywierane na walcowany produkt przenoszone są przez łożyska usytuowane na czopach walców oporowych. Niezawodna praca olejowych systemów smarowania łożysk walców jest podstawowym warunkiem zapewnienia ciągłości produkcji. Ze względu na oddziaływania zarówno mechaniczne, jak i termiczne od nagrzania ciepłem przewodzonym od walcowanego materiału przez czopy, głównym kryterium oceny bezpiecznej pracy łożysk walcowniczych, zarówno ślizgowych jak i tocznych jest kontrola temperatury oleju smarnego. Umożliwia ona prewencyjne reagowanie na potencjalne zużycie lub uszkodzenie łożyska lub czopu walca.

Industry 4.0 - inteligentne przyrządy w cyfrowej sieci przemysłowej

Kolejny krok w kierunku rewolucji przemysłowej Industry 4.0

Cyfrowe magistrale obiektowe umożliwiają operatorom systemów automatyki bezpośrednią komunikację urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. W połączeniu z inteligentnymi przetwornikami wyposażonymi w technologię samoczynnej weryfikacji Heartbeat, pozwala to na bieżąco monitorować i raportować stan zainstalowanej aparatury. Umożliwia to dokładne planowanie przeglądów instalacji, skracanie ich czasu oraz unikanie nieplanowanych przestojów. Weryfikacja i raportowanie odbywa się bez przerywania pracy przyrządów i pozwala na działania predykcyjne zapewniające ciągłość pracy instalacji.

 • Kompleksowe wsparcie projektowe obejmujące dobór, sposób montażu i uruchomienia oraz eksploatację układów pomiarowych

 • Inteligentne czujniki z funkcjami diagnostyki i weryfikacji

 • Narzędzia software’owe zapewniające łatwy dostęp do pełnej informacji o zainstalowanych urządzeniach, dostępnej w zasobach sieciowych Endress+Hauser i umożliwiające automatyczne pobranie dokumentacji urządzeń (portalW@M)

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Bezpieczeństwo i ciągłość produkcji to niezwykle istotne zagadnienia wymagające współpracy z wiarygodnym partnerem, dla którego liczy się nawiązanie trwałej więzi z klientem. Endress+Hauser od ponad 60 lat współpracuje z hutami stali, stalowniami i walcowniami w ponad 100 krajach. Nasze urządzenia i rozwiązania zaprojektowane zgodnie z wymogami branży hutniczej służą od lat podnoszeniu bezpieczeństwa i wydajności produkcji stali na całym świecie.

 • 200 000+

  czujników temperatury zainstalowanych w krytycznych punktach pomiarowych w hutach stali na całym świecie

 • 55 000

  inteligentnych czujników zintegrowanych w ramach 65 projektów optymalizacji cyfrowych sieci obiektowych

 • 2,6 mln

  przyrządów pomiarowych dostarczonych w ciągu 10 lat (od 2007 do 2017) dla branży wydobycia i przetwarzania minerałów i rud